| Brønderslev Golfklub

​Er du en af de kvin­der, der kun­ne have lyst til at spil­le golf og mang­ler nogen at føl­ges med, så er her et godt tilbud.

Du får frisk luft, god motion og hyg­ge­ligt soci­alt samvær.

Før­ste træ­nings­gang er man­dag d. 25. april 2022

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub star­ter nu et kur­sus for 20 fri­ske kvin­der, yngre som ældre.

Golf er for alle og kan godt bli­ve din sport resten af livet.

Du kan spil­le med dine børn, din mand eller kære­ste, dine venin­der, ja med alle uan­set dygtighed.

Man kan spil­le golf næsten hele året rundt, og så er det en dej­lig ferieaktivitet.

På nybe­gyn­der­hol­det Kvin­der og Golf til­by­der vi dig et 8 ugers for­løb med god træ­ning og hyg­ge­li­ge arrangementer.

Sam­ti­dig med, at du lærer at spil­le golf, lærer du nye gol­f­spil­le­re at ken­de. Et af måle­ne er, at du i Kvin­der og Golf knyt­ter bånd og altid har nogen at spil­le med.

Du får god vej­led­ning og træ­ning af Klub­bens træ­ne­re og hjælpere.

Du får lært at slå til en gol­f­bold, både når den skal fly­ve langt eller bare tril­le i hul.

Udsty­ret kan du låne, og det er med i pri­sen under hele forløbet.

De vig­tig­ste reg­ler for golf-spil­let får du lært, dels når vi er ude på banen, men også en aften i vores hyg­ge­li­ge klubhus over tapas og et dej­ligt glas vin.

Du får lært at spil­le på Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs par 3 bane og når du prø­ver kræf­ter med den sto­re bane, står en flok fri­vil­li­ge men­to­rer klar til at gui­de og hjæl­pe dig

Efter for­lø­bets afslut­ning har du mulig­hed for at mel­de dig ind i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og få DGU-kor­tet, som giver adgang til de fle­ste gol­f­ba­ner i både Dan­mark og resten af verden.

Hvis du har lyst til at være med, så spørg even­tu­elt din venin­de, din nabo eller din dat­ter, om de også har lyst til at deltage.

For kun kr. 1.299,- får du:

  • ​8 man­da­ge med inten­se ople­vel­ser på soci­alt, fysisk og gol­f­sport­s­ligt niveau
  • ​For­skel­li­ge soci­a­le akti­vi­te­ter, fored­rag, tapas og vin­s­mag­ning mm.
  • ​Gra­tis udstyr stil­let til rådig­hed i hele perioden
  • ​En dej­lig golf­ta­ske, der inde­hol­der en wind­bre­a­ker og andre overraskelser
  • ​Spis­ning 3 dage
  • ​Fri adgang til træ­nings­fa­ci­li­te­ter i hele perioden
  • ​Spil på banen fle­re gan­ge – også med mentorer
  • ​Mulig­hed for golf-kørekort
  • ​Og ikke mindst et uvur­der­ligt sam­men­hold i et nyt net­værk med en flok gol­finter­es­se­re­de kvinder

Se det ful­de PROGRAM

Du til­mel­der dig ved at rin­ge eller mai­le til

Anders Smedstrup

Tlf.: 24 87 25 51

Mail: info@broenderslevgolfklub.dk

Vi glæ­der os til at møde dig og ind­vie dig i gol­fens man­ge dej­li­ge oplevelser.

Har du spørgs­mål, så ring eller skriv gerne!

Ven­lig hilsen

Brøn­der­s­lev Golfklub
Anders Smedstrup