Turneringspropositioner | Brønderslev Golfklub

Almin­de­li­ge turneringspropositioner

Dis­se gene­rel­le pro­po­si­tio­ner er gæl­den­de for alle mat­cher og tur­ne­rin­ger, hvor ikke andet er anført i pro­po­si­tio­ner­ne for de enkel­te mat­cher og turneringer.

Alle mat­cher og tur­ne­rin­ger afvik­les efter de af The Roy­al & Anci­ent Golf Club og St. Andrews sidst ved­tag­ne gol­freg­ler, samt de til enhver tid gæl­den­de Loka­le Reg­ler for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Såfremt ikke andet er anført i pro­po­si­tio­ner­ne for en tur­ne­ring, kan kun spil­le­re med EGA han­di­cap del­ta­ge i turneringen.

 1. Gol­f­box-til­mel­ding star­ter sene­st 14 dage før turneringen.
 2. Til­mel­din­gen udlø­ber nor­malt fre­dag kl. 12.00 i ugen for turneringen.
 3. Der bli­ver sendt besked via Gol­f­box, hvor en start­lis­te også er tilgængelig.
 4. Såfremt der er fær­re end 50 til­meld­te til en tur­ne­ring kan Tur­ne­rings­ud­val­get afly­se tur­ne­rin­gen. Aflys­ning vil bli­ve sendt via Golfbox.
 5. Evt. afbud til tur­ne­rin­gen skal med­del­es tur­ne­rings­ko­mi­te­en eller klub­bens sekre­ta­ri­at så hur­tigt som muligt. Til­meld­te spil­le­re hæf­ter for tur­ne­rings­fee i til­fæl­de af afbud, efter at start­lis­ten er udarbejdet.
 6. Hvis turneringen/matchen spil­les i fle­re ræk­ker vil han­di­ca­pind­de­lin­gen nor­malt være følgende:
  Her­rer: A: (0 – 12.4), B: (12.5 – 20.4), C: (20.5 – 36), D: (37 – 72)
  Damer:
   A: (0 – 20.4), B: (20.5 – 36), C: (37 – 72)
  I tur­ne­rin­ger som er åbne for spil­le­re med Klub han­di­cap, spil­les der yder­li­ge­re i:
  Klub ræk­ke:
  K‑række (Klub hcp) Tee­sæt: gul/rød:                           (20.5 – 72)
  KR-ræk­ke (Klub/EGA hcp) Tee­sæt: rød:                      (20.5 – 72) (kun herrer)
  KO-ræk­ke (Klub/EGA hcp) Tee­sæt: oran­ge:                (20.5 – 72)
 7. Efter­til­mel­din­ger accep­te­res i et vist omfang. Der er mulig­hed for opret­tel­se af ven­te­li­ste. Spil­le­re fra ven­te­li­sten skal være til ste­de ved 1. start for at kun­ne deltage.
 8. Der spil­les fra gult og rødt tee­sæt, hvis ikke andet frem­går af de aktu­el­le pro­po­si­tio­ner. Der spil­les for­trins­vis i 3‑bolde.
 9. Tur­ne­rings­fee er fast­sat til 50,- kr., såfremt andet ikke frem­går af de aktu­el­le pro­po­si­tio­ner. Geby­ret er ens for alle spillere.
 10. Juni­o­rer kan del­ta­ge, hvis ikke andet frem­går af de aktu­el­le propositioner.
 11. Spil­le­re fra andre klub­ber, fleks­med­lem­mer og andre med­lem­ska­te­go­ri­er kan del­ta­ge i tur­ne­rin­ger, med­min­dre andet frem­går af de aktu­el­le pro­po­si­tio­ner. (Mod beta­ling af tur­ne­rings- og Greenfee).
 12. Til klub­bens tur­ne­rin­ger er det til­ladt at anven­de køre­tø­jer til per­son­trans­port, mod frem­vis­ning af læge­er­klæ­ring eller Tro og Love erklæ­ring. Tro og Love erklæ­ring kan fås og under­skri­ves ved hen­ven­del­se til klub­bens sekre­ta­ri­at. (Kør­sel med bug­gy er dog ikke til­ladt ved del­ta­gel­se i klub­mester­ska­ber­ne – dog til­ladt i Super­ve­te­ran rækken).
 13. Ude­bli­vel­se uden gyl­dig grund, kan med­fø­re ude­luk­kel­se i de to efter­føl­gen­de turneringer.
 14. Sco­re­kort udle­ve­res fra tur­ne­rings­kon­to­ret fra ½ time før før­ste start. Spil­le­re skal mel­de sig på tur­ne­rings­kon­to­ret og afhen­te sco­re­kort sene­st 15 min. før start, og være på tee­ste­det 5 min. før start.
 15. For sent frem­mø­de (min­dre end 5 min.) efter den fast­sat­te start tid vil med­fø­re 2 straf­feslag i slag­spil eller tab af det før­ste hul i hul­spil. Sene­re frem­mø­de vil med­fø­re diskvalifikation.
 16. For alt spil på den­ne bane, må en spil­ler skaf­fe sig oplys­ning om afstand ved at bru­ge en afstands­må­ler. Hvis en spil­ler, under en fast­sat run­de, bru­ger en afstands­må­ler til at angi­ve eller måle andre for­hold, der kan påvir­ke ved­kom­men­des spil (f.eks. høj­de­for­skel, vind­ha­stig­hed, m.v.), er det­te et brud på Regel 4.3.a.
 17. Det er til­ladt at have mobil­te­le­fon med under spil­let, men af hen­syn til med­spil­ler­ne bør tele­fo­nen være sluk­ket eller på lyd­løs under runden.
 18. Cad­die er til­ladt, med­min­dre andet frem­går af de aktu­el­le propositioner.
 19. Der vil være præ­mie­over­ræk­kel­se umid­del­bart efter at resul­ta­tet for tur­ne­rin­gen er bereg­net. Spil­le­re der ikke er til ste­de ved præ­mie­over­ræk­kel­sen vil ikke kun­ne mod­ta­ge præ­mie og ved tur­ne­rin­ger med sponsor, går præ­mi­en vide­re til den næste i rækken.
 20. Såfremt spil­let afbry­des, eks.vis på grund af tor­den­vejr, vil det bli­ve bekendt­gjort ved hjælp af tåge­horn. Spil­let skal omgå­en­de afbry­des, bol­den mar­ke­res, og spil­ler­ne skal søge til klubhu­set. Gen­op­ta­gel­se af spil­let vil bli­ve med­delt i klubhuset.
 21. Ved­rø­ren­de myn­dig­hed, hen­vi­ses til regel 20.
 22. Pro­te­ster ved afvik­ling af en tur­ne­ring i hen­hold til pro­po­si­tio­ner­ne skal, for at bli­ve behand­let, frem­sæt­tes skrift­ligt over for komi­te­en. Pro­te­ster skal være komi­te­en i hæn­de sene­st kl. 10.00 på den 4. dag efter tur­ne­rin­gens afslut­ning. I øvrigt hen­vi­ses til regel 20.
 23. Ret til ændrin­ger forbeholdes.
 24. Jf. DGU’s tur­ne­rings­be­stem­mel­ser udlø­ser hver 8. spil­ler i en ræk­ke en præ­mie. Præ­mi­er­ne bereg­nes såle­des: spil­ler 1–7 udlø­ser en præ­mie. Spil­ler 8–15 udlø­ser 2 præ­mi­er. Spil­ler 16–23 udlø­ser 3 præ­mi­er. Spil­ler 24–31 udlø­ser 4 præmier.
  Ved fær­re end 4 spil­le­re kan ræk­ker­ne læg­ges sam­men. Det­te afta­les med sponsor inden der udar­bej­des startliste.

Brøn­der­s­lev, den 19. august 2019