Anlægget på Brønderslev Golfklub består af 27 huller og 9 hullers pay-and-play
  • 27 hul­ler i top­trim­met stand
  • En rated Pay & Play bane med 9 hul­ler i lige så god stand
  • Et nyt klubhus med alle faci­li­te­ter – også mulig­hed for elo­p­lad­ning af auto­cam­per – dog kun til greenfeegæster
  • Et para­dis for golfspillere.
  • Det er med glæ­de, at vi kan byde Dem vel­kom­men som gre­en­fe­e­spil­ler i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Vi er en af Nord­jyl­lands stør­ste og æld­ste gol­f­klub­ber, og vi gør vort bed­ste for at leve op til vores ry som en af de aller­mest hyg­ge­li­ge klub­ber at kom­me i. Vores gol­f­klub er byg­get på den filo­so­fi, at golf ikke kun er et spil. Golf er en livsstil.

Gol­fen er selv­føl­ge­lig det pri­mæ­re. Der­for har vi gen­nem åre­ne sør­get for at udvik­le vores bane­an­læg, så selv de mest kræs­ne er til­fred­se. Vi har 27 hul­ler, som vi er meget omhyg­ge­li­ge med at hol­de i god stand. De lig­ger i den smuk­ke vend­sy­s­sel­ske natur, og der er man­ge ste­der på run­den, hvor man stop­per op og bare nyder udsigten.

Banen er anlagt i et ide­elt golf­ter­ræn, og hul­ler­ne er meget vari­e­re­de med den ret­te blan­ding af udfor­dren­de hul­ler og lidt nem­me­re hul­ler. Brøn­der­s­lev-banens sær­ken­de er, at den kan spil­les på så man­ge måder, og hver gang man spil­ler den, lærer man noget nyt. Der­for kom­mer vores gæster også til­ba­ge år efter år.

Når så gol­fen er over­stå­et, sco­res talt sam­men, er det tid til at slap­pe af, få lidt godt at spi­se i vores dej­li­ge café. I 2003 ind­vie­de vi det nye klubhus. Det er et helt unikt hus båret af lys og luft og høj­de i et tid­løst design. Huset er pla­ce­ret ved 1. tee på alle sløj­fer. Få skridt fra klubhu­set fin­des dri­ving-ran­ge, put­ting-gre­en og indspilsgreen.

Per­so­na­let i caféen står klar til at ser­ve­re småt og stort og noget meget vig­tigt efter golf – kol­de drikkevarer.

Vi glæ­der os til at se dig som gæst.