Brønderslev Golfklub Company Day

Når du og dine kol­le­ger søger efter en sjov og ander­le­des com­pa­ny day eller fir­ma­dag, hvor alle kan rystes godt sam­men under hyg­ge­lig akti­vi­tet med golf, kan en fir­ma gol­f­dag være oplagt.
Lad Brøn­der­s­lev Gol­f­klub med sine 27 hul­ler i høje­ste kva­li­tet og i den ander­le­des og skøn­ne nord­jy­ske natur dan­ne den per­fek­te ram­me om en suc­ces­rig Com­pa­ny Day.

Ring til Anders på 98 82 32 81, som kan sam­men­sæt­te en attrak­tiv pak­ke til jer.

De fle­ste ste­der skal tin­ge­ne gå vir­ke­ligt stærkt, for tid er lig med pen­ge i de fle­ste virk­som­he­der nu til dags, og til en fir­ma­dag kan det være et ander­le­des indslag med en fir­ma gol­f­dag i den fri­ske, nord­jy­ske luft. Med golf får man sam­ti­dig med frisk luft også rørt sine mus­k­ler lidt, imens man på mor­som vis kan kon­kur­re­re med sine kol­le­ger om at vin­de i gol­f­spil­let. Det vil give jer en helt ander­le­des ople­vel­se, og hvem ved? Måske vil nog­le nybe­gyn­de­re i golf bli­ve vir­ke­ligt ”bidt af” af at spil­le golf, for det er jo ikke alle, der har prø­vet at spil­le golf.
Golf er en hyg­ge­lig måde at lave fysisk grup­pe­ak­ti­vi­tet på, og for fle­re af vores med­lem­mer er golf en fast del af med­lem­mer­nes soci­a­le liv.

Company Day

Jeres com­pa­ny day kan eksem­pel­vis begyn­de fra mor­genstun­den med læk­ker mad fra Brøn­der­s­lev Gol­fcafé med mad efter jeres valg – såsom fx mor­gen­brød med diver­se til­be­hør eller måske brunch Brøn­der­s­lev. Hér kan I så tale om dagens pro­gram og måske få sene­ste nyt om jeres arbejds­plads m.m. før golfspillet.

En com­pa­ny day kan være for både erfar­ne gol­f­spil­le­re og nybe­gyn­de­re. Der kan laves tur­ne­ring på den “sto­re” bane for de erfar­ne gol­f­spil­le­re, mens de uer­far­ne kan få kyn­dig under­vis­ning og vej­led­ning af Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs dyg­ti­ge pro’er. Efter under­vis­ning vil der kun­ne spil­les rig­tig golf på klub­bens Pay & Play bane.

Bag­ef­ter kan Brøn­der­s­lev Gol­fcafé til­by­de hånd­pluk­ke­de spe­ci­aløl til jer samt læk­ker moder­ne eller tra­di­tio­nel mad efter en god run­de golf på Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs gol­f­ba­ne. Du fin­der Brøn­der­s­lev Gol­fcafé i gol­f­klub­bens moder­ne og lyse klubhus. Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs ind­by­den­de klubhus med Gol­fcafé kan lok­ke med man­ge læk­ke­ri­er til ganen og smagslø­ge­ne – udover de spæn­den­de spe­ci­aløl m.m., så gol­fcaféen er i høj grad også et besøg værd.

Ring og hør nær­me­re på 98 82 32 81 og tal med Anders, som kan sam­men­sæt­te et for­slag til jer.

Kontakt

Anders Smedstrup
Ser­vi­ce­ma­na­ger
Tlf. 98 82 32 81
Mobil: 24 87 25 51
info@broenderslevgolfklub.dk