Brønderslev Golfklub Company Day

Når du og dine kol­le­ger søger efter en sjov og ander­le­des com­pa­ny day eller fir­ma­dag, hvor alle kan rystes godt sam­men under hyg­ge­lig akti­vi­tet med bil­lig golf, kan en fir­ma gol­f­dag være oplagt. Lad Brøn­der­s­lev Gol­f­klub med sine 27 hul­ler i høje­ste kva­li­tet og i den ander­le­des skøn­ne­ste nord­jy­ske natur dan­ne den per­fek­te ram­me om en suc­ces­rig Com­pa­ny Day.

De fle­ste ste­der skal tin­ge­ne gå vir­ke­ligt stærkt, for tid er lig med pen­ge i de fle­ste virk­som­he­der nu til dags, og til en fir­ma­dag kan det være et ander­le­des indslag med en fir­ma gol­f­dag i den fri­ske, nord­jy­ske luft. Med golf får man sam­ti­dig med frisk luft også rørt sine mus­k­ler lidt, imens man på mor­som vis kan kon­kur­re­re med sine kol­le­ger om at vin­de i gol­f­spil­let. Det vil give jer en helt ander­le­des ople­vel­se, og hvem ved? Måske vil nog­le nybe­gyn­de­re i golf bli­ve vir­ke­ligt ”bidt af” af at spil­le golf, for det er jo ikke alle, der har prø­vet at spil­le golf. Golf er en hyg­ge­lig måde at lave fysisk grup­pe­ak­ti­vi­tet på, og for fle­re af vores med­lem­mer er golf en fast del af med­lem­mer­nes soci­a­le liv.

Golf behø­ver ikke at koste en for­mue, og er der­for hel­ler ikke for­be­holdt folk, der tje­ner sær­ligt man­ge pen­ge. Golf er for den bre­de del af befolk­nin­gen, hvor du kan få bil­lig golf med bil­lig gre­en­fee på flot­te, moder­ne golf baner.

Company Day

Jeres com­pa­ny day kan eksem­pel­vis begyn­de fra mor­genstun­den af med læk­ker mad fra Brøn­der­s­lev Gol­fcafé med mad efter jeres valg – såsom fx mor­gen­brød med diver­se til­be­hør eller måske brunch Brøn­der­s­lev. Hér kan I så tale om dagens pro­gram og måske få sene­ste nyt om jeres arbejds­plads m.m. før golfspillet.

Når I har spil­let golf på de bed­ste baner i Nord­jyl­land med få kyn­dig instruk­tion af en erfa­ren instruk­tør til de af jer, der er nybe­gyn­de­re med lidt gol­f­slag på ”øve­ba­ne”, kan der star­tes på det egent­li­ge gol­f­spil igen­nem Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs baneanlæg.

Bag­ef­ter kan Brøn­der­s­lev Gol­fcafé til­by­de hånd­pluk­ke­de spe­ci­aløl til jer samt læk­ker moder­ne eller tra­di­tio­nel mad efter en god run­de golf på Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs gol­f­ba­ne. Du fin­der Brøn­der­s­lev Gol­fcafé i gol­f­klub­bens moder­ne, lyse klubhus. Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs ind­by­den­de klubhus med Gol­fcafé kan lok­ke med man­ge læk­ke­ri­er til ganen og smagslø­ge­ne – udover de spæn­den­de spe­ci­aløl m.m., så gol­fcaféen er i høj grad også et besøg værd. Ring og hør nær­me­re på 98 82 32 81

Kontakt

Ulla Gade
For­ret­nings­fø­rer
Tlf. 98 82 32 81
Mobil: 24 87 25 51
info@broenderslevgolfklub.dk