Per­so­ner, der har ydet en sær­lig fortjents­t­fuld ind­sats for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub eller på anden vis har haft en sær­lig betyd­ning for klub­ben, kan af besty­rel­sen udnæv­nes til Æresmedlem.

Æres­med­lem­met er livsva­rigt kon­tin­gent­frit med­lem af klub­ben og har et med­lems ret­tig­he­der i øvrigt. Æres­med­lem­met mod­ta­ger et diplom, og der opsæt­tes i klubhu­set en mar­ke­ring af Æresmedlemskabet.

Besty­rel­sen for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har som æres­med­lem af klub­ben udnævnt:

Søren Kjeldsen

Søren Kjeld­sen er en for­nem repræ­sen­tant for de bed­ste vær­di­er i gol­f­spor­ten. Han er i kraft af sit talent og sin disci­plin ble­vet en af ver­dens bed­ste gol­f­spil­le­re og bør være et for­bil­le­de for alle gol­f­spil­le­re for såvel sit spil men også for sin indstil­ling til spil­let og andre mennesker.

Søren Kjeld­sen trå­d­te sine før­ste gol­f­sko i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, og Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er stolt af at udnæv­ne Søren til Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs før­ste Æresmedlem.