• Spil­le­af­gift (gre­en­fee) skal beta­les i admi­ni­stra­tio­nen, inden spil­let påbegyndes.
  • Mær­ke for betalt gre­en­fee skal bæres syn­ligt på bag’en
  • Anvis­nin­ger og påbud fra klub­bens bane­ser­vi­ce og per­so­na­le skal efterleves.
  • Anvend pas­sen­de påklædning
  • Ved før­ste tee flet­tes, såle­des at bol­de der kom­mer fra 9. hul flet­ter skif­te­vis med nye star­ten­de bolde
  • Vis altid hen­syn til andre spillere
  • Bol­de, der er slå­et ud af banens områ­de (Out of bounds), må ikke hen­tes igen
  • Der må højst være 4 spil­le­re i hver bold
  • Hver spil­ler skal anven­de sit eget udstyr
  • Hur­ti­ge­re hold skal vin­kes igen­nem. Træd til side og lad dem spil­le forbi
  • Hvis en bold ikke fin­des inden­for 3 minut­ter, vink da hol­det bag­ved igennem
  • Ret nedslags­mær­ker på green
  • Husk at rive i bun­ker efter dig
  • Husk at læg­ge opslå­et græ­størv på plads
  • Hvis en bold kan være til fare for andre, skal man højlydt adva­re dem ved at råbe FORE
  • Over­træ­del­se af ordens­for­skrif­ter kan med­fø­re bortvisning

   

  Udar­bej­det, revi­de­ret og god­kendt af besty­rel­sen febru­ar 2022.