• Spil­le­af­gift (gre­en­fee) skal beta­les i recep­tio­nen, inden spil­let påbegyndes.
 • Mær­ke for betalt gre­en­fee skal bæres syn­ligt på bag’en.
 • Anvis­nin­ger og påbud fra klub­bens bane­ser­vi­ce og per­so­na­le skal efterleves.
 • Anvend pas­sen­de påklæd­ning. Sport­sshorts og bar over­krop er f. eks. ikke pas­sen­de påklædning.
 • Ved før­ste tee flet­tes, såle­des at bol­de der kom­mer fra 9. hul flet­ter skif­te­vis med nye star­ten­de bolde.
 • Vis altid hen­syn til andre spillere.
 • Bol­de, der er slå­et ud af banens områ­de (Out of bounds), må ikke hen­tes igen.
 • Der må højst være 4 spil­le­re i hver bold.
 • Hver spil­ler skal anven­de sit eget udstyr. Man kan ikke deles om en bag.
 • Hur­ti­ge­re hold skal vin­kes igen­nem. Træd til side og lad dem spil­le forbi.
 • Hvis en bold ikke fin­des med det sam­me, vink da hol­det bag­ved igennem.
 • Ret nedslags­mær­ker på green.
 • Husk at rive i bun­ker efter dig.
 • Husk at læg­ge opslå­et græ­størv på plads.
 • Hvis en bold kan være til fare for andre, skal man højlydt adva­re dem ved at råbeFORE.

Over­træ­del­se af ordens­for­skrif­ter kan med­fø­re bortvisning.