Maj 2018

I for­bin­del­se med dit med­lem­skab (omfat­ter også prø­ve­med­lem­s­ska­ber) i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub behand­ler vi en ræk­ke oplys­nin­ger om dig.

Efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 13 skal vi give dig en ræk­ke oplys­nin­ger om, hvor­dan vi behand­ler dine data. Vi har der­for udfær­di­get den­ne pri­vat­livspo­li­tik, hvor du kan læse nær­me­re om behand­lin­gen af dine data, når du er med­lem af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub.

Det er vig­tigt for os at under­stre­ge, at vi ale­ne behand­ler dine oplys­nin­ger til brug for dit med­lem­skab af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Vi vide­re­sæl­ger aldrig oplys­nin­ger om vores med­lem­mer til andre, lige­som vi ikke udle­ve­rer dine data til andre end beskre­vet i den­ne pri­vat­livspo­li­tik.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er data­ansvar­lig – kon­tak­t­in­for­ma­tion

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er data­ansvar­lig for behand­lin­gen af de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi har mod­ta­get fra dig, og vi sik­rer, at dine per­so­nop­lys­nin­ger behand­les i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gen. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan kon­tak­tes her:

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub
Gol­f­vej­en 83
9700 Brøn­der­s­lev
CVR-nr: 55 86 87 19
Tele­fon: 98 82 32 81
Mail: info@broenderslevgolfklub.dk

For­må­let med behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger, her­un­der rets­grund­la­get

For­må­let med behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger er et gol­f­med­lem­skab i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub

Dine oplys­nin­ger behand­les såle­des for at kun­ne hånd­te­re dig som med­lem i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, hvil­ket omfat­ter:

 • Ori­en­te­ring om Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs akti­vi­te­ter i klub­ben og i klubhu­set eksem­pel­vis nyheds­bre­ve her­un­der nyheds­bre­ve fra shop­pen samt gol­fcaféen
 • Hånd­te­ring af adgang til spil på banen
 • Regi­stre­ring af sco­re
 • Tur­ne­rings­plan­læg­ning og ‑afvik­ling
 • Hånd­te­ring af dine med­lem­s­ret­tig­he­der i hen­hold til vedtæg­ter­ne
 • Opfyl­del­se af med­lem­s­for­plig­tel­ser, her­un­der opkræv­ning og beta­ling af kon­tin­gent
 • Afhol­del­se af soci­a­le arran­ge­men­ter og sport­s­li­ge akti­vi­te­ter samt andre akti­vi­te­ter
 • Brug af situ­a­tions­bil­le­der taget i og omkring gol­f­ba­nen både i dag­lig­da­gen og under tur­ne­rin­ger
 • Admi­ni­stra­tion af frit­spils­af­ta­le
 • Regi­stre­ring og offent­lig­gø­rel­se af klub­me­stre og hole-in-one på hjem­mesi­de og i klubhu­set
 • Admi­ni­stra­tion af Gol­f­hæf­tet
 • Udsen­del­se af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgleser om dit med­lem­skab i klub­ben
 • Opbe­va­ring af oplys­nin­ger med histo­risk vær­di til sta­ti­stik og lig­nen­de
 • Oplys­nin­ger om for­æl­dre­ne til børn og unge under 18 år af hen­syn til kon­tak­t­mu­lig­he­der
 • Hvis du som fri­vil­lig ind­træ­der i Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs besty­rel­se, i en besty­rel­se i en af klub­ber­ne-i-klub­ben, eller i et udvalg vil dine kon­tak­t­in­for­ma­tio­ner i form af navn, mail, tele­fon og evt- bil­le­de bli­ve delt med klub­bens med­lem­mer på hjem­mesi­de, i kom­mu­ni­ka­tio­nen til med­lem­mer, i klubhu­set og andre ste­der, hvor det er rele­vant at oply­se, hvor­dan klub­bens med­lem­mer kan kon­tak­te dig

Rets­grund­la­get for vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger føl­ger af per­son­da­ta­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1 (b), idet de behand­les for at kun­ne opfyl­de den kon­trakt (afta­le), der er mel­lem dig og klub­ben om et med­lem­skab af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Rets­grund­la­get for behand­lin­gen af dit CPR-num­mer til brug for ind­hen­tel­se af bør­ne­at­test føl­ger af bør­ne­at­test­loven § 2, stk. 1. Rets­grund­la­get for behand­ling af CPR-num­mer på gave­gi­ve­re føl­ger af krav fra skat­te­myn­dig­he­der­ne for at gave­gi­ver kan opnå skat­te­fri­hed.

Kate­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger på:

 • Med­lem­mer omfat­ten­de både børn og unge under 18 år og voks­ne.

Som udgangs­punkt behand­ler vi ale­ne ”almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger” i form af regi­stre­rings- og kon­tak­top­lys­nin­ger som navn, køn, adres­se, ind­mel­del­ses­da­to, tele­fon­num­mer, fød­sels­da­to, e‑mailadresse samt gol­f­re­le­van­te oplys­nin­ger som even­tu­el tid­li­ge­re gol­f­klub og gol­f­han­di­cap.

For det til­fæl­de, at du del­ta­ger i for­e­nin­gens arbej­de som fri­vil­lig, og i den for­bin­del­se har med unge at gøre, er vi for­plig­tet til at ind­hen­te bør­ne­at­test på dig. I sådant til­fæl­de vil vi også behand­le dit CPR-nr. til brug for ind­hen­tel­se af bør­ne­at­te­sten, lige­som vi vil behand­le den mod­tag­ne bør­ne­at­test.

 • Gre­en­fee gæster

Vi behand­ler ale­ne ”almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger” i form af regi­stre­rings- og kon­tak­top­lys­nin­ger som navn, køn, e‑mailadresse samt gol­f­re­le­van­te oplys­nin­ger som, gol­f­han­di­cap.

 • Endags­gæ­ster

Endags­gæ­ster omfat­ter per­so­ner, som ikke er med­lem af klub­ben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klub­ben, eksem­pel­vis del­ta­ge­re i juni­o­ru­ge, sko­le­klas­se­be­søg, besø­gen­de ved com­pa­ny days, åbent hus besø­gen­de m.v.

Vi behand­ler ale­ne ”almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger” i form af kon­tak­top­lys­nin­ger som navn, køn, adres­se, tele­fon­num­mer, fød­sels­da­to, e‑mailadresse og gol­f­han­di­cap.

 • Gave­gi­ve­re

Vi behand­ler ale­ne ”almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger” i form af navn samt CPR-num­mer til brug for ind­be­ret­ning til skat

Deling af dine per­son­da­ta

Vi vide­re­gi­ver per­so­nop­lys­nin­ger til føl­gen­de mod­ta­ge­re:

 • Gol­f­box
 • MRC Nør­re­sund­by
 • C5
 • Beta­lings­ser­vi­ce med hen­blik på beta­lings­for­mid­ling
 • Andre med­lem­mer i klub­ben
 • Jour­na­li­ster der dæk­ker tur­ne­rin­ger
 • Nord­jy­ske Bank, Dan­ske Bank
 • Poli­ti­et når vi ind­hen­ter bør­ne­at­te­ster
 • Råd­gi­ve­re som advo­ka­ter og reviso­rer m.v.
 • Dansk Golf Uni­on som er spe­ci­al­for­bund under Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) til vare­ta­gel­se af golf-spor­tens inter­es­ser og udvik­ling
 • Gol­f­häf­tet i Sve­ri­ge AB – kun for gæster der spil­ler med Gol­f­hæf­tet
 • Offent­li­ge myn­dig­he­der, f.eks. SKAT for gavedo­na­tio­ner

Hvor får vi dine per­so­nop­lys­nin­ger fra?

Per­so­nop­lys­nin­ger­ne behand­let af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub ind­hen­tes ale­ne hos dig eller den vær­ge, som har meldt dig ind.

 Opbe­va­ring af dine per­so­nop­lys­nin­ger

Vi opbe­va­rer dine per­so­nop­lys­nin­ger så læn­ge du er med­lem hos os, og i op til 3 år efter­ka­len­der­å­ret for din udmel­del­se af prak­ti­ske og admi­ni­stra­ti­ve hen­syn. Såfremt vi måt­te have et til­go­de­ha­ven­de hos dig, eller lov­krav om at opbe­va­re læn­ge­re, vil vi dog opbe­va­re dine data, så læn­ge det er rele­vant i for­hold til dis­se regler/formål.

Dine ret­tig­he­der

Du har efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen en ræk­ke ret­tig­he­der i for­hold til vores behand­ling af oplys­nin­ger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine ret­tig­he­der, skal du kon­tak­te os.

Ret til at se oplys­nin­ger (ind­sigts­ret)

Du har ret til at få ind­sigt i de oplys­nin­ger, som vi behand­ler om dig, samt en ræk­ke yder­li­ge­re oplys­nin­ger.

Ret til berig­ti­gel­se (ret­tel­se)

Du har ret til at få urig­ti­ge oplys­nin­ger om dig selv ret­tet.

Ret til slet­ning

I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet oplys­nin­ger om dig, inden tids­punk­tet for vores almin­de­li­ge gene­rel­le slet­ning ind­træf­fer.

Ret til begræns­ning af behand­ling

Du har vis­se til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le oplys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res, eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge sam­fund­s­in­ter­es­ser.

Ret til ind­si­gel­se

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores eller lov­li­ge behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan også gøre ind­si­gel­se mod behand­ling af dine oplys­nin­ger til direk­te mar­keds­fø­ring.

Ret til at trans­mit­te­re oplys­nin­ger (data­porta­bi­li­tet)

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at mod­ta­ge dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden uden hin­dring.

Du kan læse mere om dine ret­tig­he­der i Data­til­sy­nets vej­led­ning om de regi­stre­re­des ret­tig­he­der, som du fin­der på www​.data​til​sy​net​.dk.

Kla­ge til Data­til­sy­net

Du har ret til at ind­gi­ve en kla­ge til Data­til­sy­net, hvis du er util­freds med den måde, vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger på. Du fin­der Data­til­sy­nets kon­tak­top­lys­nin­ger på www​.data​til​sy​net​.dk.

Revi­de­ring af pri­vat­livspo­li­tik­ken

Vi opda­te­rer den­ne pri­vat­livspo­li­tik, hvis der sker ændrin­ger i den måde, som vi behand­ler dine per­son­da­ta på. Ved ændrin­ger vil dato­en øverst i pri­vat­livspo­li­tik­ken bli­ve ændret. Den til enhver tid gæl­den­de pri­vat­livspo­li­tik vil være til­gæn­ge­lig på vores hjem­mesi­de, og vil også bli­ve sendt ud til ori­en­te­ring til alle med­lem­mer.