Nordjysk Erhvervsnetværk | Brønderslev Golfklub

Om Nordjysk Erhvervsnetværk

I dag har de fle­ste virk­som­he­ders lede­re erkendt vig­tig­he­den af, de selv og nøg­le­per­so­ner i fir­ma­et del­ta­ger i for­skel­li­ge pas­sen­de net­værk. Den vær­di erhvervs­net­vær­ke­ne til­fø­rer virk­som­he­den er betyd­nings­fuld fle­re parametre.

Net­værk er en meget vær­di­fuld og nød­ven­dig res­sour­ce, som enhver virk­som­hed bli­ver nødt til at tage stil­ling til og på et eller andet plan invol­ve­re sig i, hvis det­te ikke alle­re­de er sket. Fle­re og fle­re virk­som­he­der arbej­der med net­værk på et stra­te­gisk niveau for at stå bed­re rustet i for­hold til:

  • For­ret­nings­ud­vik­ling
  • Ledel­se
  • Salg

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er ini­ti­a­tiv­ta­ger til Nord­jysk Erhvervs­net­værk. Målet er at ska­be et erhvervs­net­værk, hvor beslut­nings­ta­ge­re fra erhvervs­li­vet kan udveks­le erfa­rin­ger, ska­be nye for­bin­del­ser og i sid­ste ende opnå øget omsæt­ning. Der skal dog sta­dig være plads til hyg­ge og at lære hin­an­den bed­re at kende.

Man behø­ver IKKE at være gol­f­spil­ler for at del­ta­ge. Idéen er at ska­be ram­mer­ne for et Erhvervs­net­værk af både gol­f­spil­len­de og ikke gol­f­spil­len­de erhvervs­folk. Der skal være fokus på at ska­be for­ret­ning for del­ta­ger­ne samt give ny viden og moti­va­tion i dag­lig­da­gens arbejde.

Der vil bli­ve afholdt 11 møder hen over året. Der vil mak­si­malt være 25 del­ta­ge­re. Møde­r­ne vil være om man­da­gen fra kl. 8.00–9.30 og vil bli­ve afholdt i de skøn­ne ram­mer som Brøn­der­s­lev Gol­f­klub til­by­der. Der vil bli­ve ser­ve­ret en læk­ker mor­gen­mad leve­ret af Brøn­der­s­lev Gol­fcafé til at kick­star­te ugen.

På møde­r­ne vil tema­er­ne omhand­le for­ret­nings­ud­vik­ling, ledel­se og salg. Der vil være fored­rag af både inter­ne og ekster­ne fored­rags­hol­de­re om rele­van­te emner. Yder­li­ge­re vil der bli­ve afholdt en Com­pa­ny Day, hvor der vil være mulig­hed for at spil­le golf, invi­te­re gæster med og vig­tigst af alt – net­vær­ke med nye forbindelser.

Der skal være tryg­hed og for­tro­lig­hed i net­vær­ket, der­for vil der være brancheeksklusivitet.

Kontakt

Hen­rik Thom­sen
Podi
Mobil: 23 64 39 39
henrik@podi.dk