Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs eli­te­af­de­ling består af 4 trup­per. Kri­te­ri­er­ne for trup­per­ne i 2019 flg.:

Herretruppen

Her­re­spil­ler med EGA han­di­cap under 8,0
Juni­o­r­spil­le­re EGA han­di­cap under 12,0 (dis­pen­sa­tion kan fore­kom­me)

Dametruppen

Dame­spil­le­re med EGA han­di­cap under 18,0
Juni­o­r­spil­le­re EGA han­di­cap under 20,0 (dis­pen­sa­tion kan fore­kom­me)

Seniortruppen

Her­re- og dame­spil­le­re 50+ år med EGA han­di­cap.

Hol­det udta­ges af hold­kap­ta­j­ner­ne i sam­ar­bej­de med sport­s­ud­valgt

Superveterantruppen.

Her­re- og dame­spil­le­re 70+ år med EGA han­di­cap.

Hol­det udta­ges af hold­kap­ta­j­ner­ne i sam­ar­bej­de med sport­s­ud­valgt

Træningstider

Her­re- og dame­trup­pen træ­ner tors­dag kl. 17.00 – 19.00

Onsdagsmatchen

Ons­dags­mat­chen er for alle Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs med­lem­mer. Tur­ne­rin­gen er arran­ge­ret af sport­s­ud­val­get.

For­må­let med tur­ne­rin­gen er at ska­be et kon­kur­ren­ce setup til vores eli­te­spil­ler som repræ­sen­te­re klub­ben på vores divi­sions­hold i dan­mark­s­tur­ne­rin­gen.

Tur­ne­rin­gen er en slag­spil tur­ne­ring i alle ræk­ker og til­mel­dings­kri­te­ri­er­ne for ræk­ker­ne er bestemt ud fra han­di­cap og aldres bestem­mel­ser­ne i vores eli­te trup­per.

Ons­dags­mat­chen spil­les hver ons­dag fra kl. 16.00, til­mel­ding på Gol­f­box

Sportsudvalget i BGE:

Tage Niel­sen, For­mand
Flem­m­ing Laur­sen, Sekre­tær
Kri­sti­an Dall, Kas­se­rer
Nico­lai Søren­sen, Næst­for­mand
Mor­ten Hede­gaard, Besty­rel­ses­med­lem
Mor­ten Jen­sen, Besty­rel­ses­med­lem

Turneringskampe

Du kan føl­ge alle vores hold i dan­mark­s­tur­ne­rin­gen her:

San­tan­der divi­sion – Her­re

3. divi­sion – Her­re

5. divi­sion – Her­re

Kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken – Her­re

3. divi­sion – Damer

2. divi­sion – Seni­or

1. divi­sion – Super­ve­te­ran