• 1/2 gre­en­fee på 43 baner i Dan­mark og Sverige.
 • Med­ta­ge en gæst til 1/2 gre­en­fee (man må ikke tage fle­x­med­lem­mer med til 1/2 gre­en­fee) på de tre sløj­fer samt på hvid sløj­fe, som også er pay & play bane. Gæl­der ikke hvis gæst er en juni­or på hvid sløjfe.
 • Søsken­de­ra­bat.
 • 36 vel­ple­je­de hul­ler. Belig­gen­de i afveks­len­de natur med rigt dyreliv.
 • Flot og funk­tio­nelt klubhus belig­gen­de cen­tral på banen.
 • Oplyst over­dæk­ket udslagsområde.
 • Per­ma­nent short-game bane.
 • Oplad­nings­plad­ser til gol­f­bi­ler og el-vogne.
 • Fine omklæd­nings- og badeforhold.
 • Vel­dre­vet Gol­fcafé med god mad og drik­ke – i sæso­nen åben fra tid­lig mor­gen til sen aften.
  Leve­rer også ud af huset.
 • Træ­nings­om­rå­der pla­ce­ret tæt på klubhus.
 • Fast til­knyt­tet PGA pro.
 • Velas­sor­te­ret pro-shop med både gol­fud­styr og tøj.

Klub­bens med­lem­mer har med­lem­s­for­de­le ved føl­gen­de firmaer:

Deres Fri­sør og Klip­pe­a­ka­de­mi­et. Her får du frem til 1. august 20% på pro­duk­ter. Du skal kun oply­se, at du er med­lem i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og even­tu­elt frem­vi­se dit DGU kort

Mr. Ager­bæk. Det kræ­ver, at du mel­der dig ind i Ager­bæks kun­de­klub. Det er enkelt. De behø­ver kun dit navn og tele­fon­nr. når du kom­mer for at hand­le. Så får du 10% og klub­ben får 4 %.
Hvis det er før­ste gang skal du opret­tes hos Ager­bæk med navn og tele­fon­num­mer i deres kun­de­da­ta­ba­se, og så kører der let frem­over, blot du husker at sige kun­de­for­del fra gol­f­klub­ben når du handler.

Høreapparatet.dk. her får du kr. 500,00 på en rabat­kupon ved hen­ven­del­se til dem om køb af høre­ap­pa­rat. Rabat­kupon kan hen­tes på kon­to­ret hos forretningsføreren

Nybo­lig ejen­doms­mæg­ler­fir­ma. Her får du 10% rabat på salæ­ret og klub­ben får 10 % i bonus, hvis du oply­ser, at du kom­mer fra Brøn­der­s­lev Golfklub.

Ste­na Line. Her får du 10% på fær­ge­pri­sen og klub­ben får 5%. Det kræ­ver, at du boo­k­er gen­nem lin­ket på vores hjem­mesi­de. Der kan du også fin­de spe­ci­el­le til­bud fra Ste­na Line. Eller brug det­te www​.ste​na​li​ne​.dk/​9​7​0​0​g​olf

Q8 Hvis du til­mel­der dig med refe­ren­ce til Brøn­der­s­lev Gol­f­klub får klub­ben 7 øre pr. liter ben­zin og 15% på vask