Spring til indhold

Brønderslev Golfklubs værdier for samspil er guidelines for vores daglige adfærd internt såvel som eksternt: 

 • Positiv og inkluderende atmosfære, der rummer alle 
 • Godt socialt miljø og fællesskab, hvor medlemmer og greenfee-spillere føler sig velkomne 
 • God service til medlemmer og gæster 

Det forudsætter, at klubbens ordens- og etiketteregler respekteres. 

Overtrædelse af disse regler, kan medføre påtale og i grovere eller gentagne tilfælde advarsel, karantæne eller eksklusion.

Generelt 

 • Klubbens aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne – har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori 
 • Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee. Er greenfee ikke betalt inden spillet påbegyndes, medfører det bortvisning fra banen og klubhusområdet, men betaling af greenfee skal alligevel ske. Gyldig greenfee kvittering skal bæres synligt 
 • Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og nærværende ordens- og etiketteregler og til at overholde disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne regler 
 • Glemte effekter anbringes i klubbens glemmekasse, som tømmes kvartalsvis 
 • Det er tilladt at medbringe hunde på klubbens område – dog ikke i klubhuset. Hunde skal føres i snor, og det påhviler ejeren straks at fjerne eventuelle efterladenskaber 
 • Affald, flasker, cigaretskod og lign. må ikke henkastes på klubbens område 
 • Personer under 18 år må ikke indtage alkohol på klubbens område 

Klubhus og terrasse 

 • Golfsko skal renses for jord og græs 
 • Bags, vogne og andet golfudstyr må ikke medbringes i klubhus eller på terrasse 
 • Klubbens håndklæder må ikke medbringes uden for omklædningsrummene 
 • Glas, flasker og service må ikke medbringes i omklædningsrummene 
 • Det henstilles, at alle hjælper med til at holde orden. Service og flasker skal afryddes efter brug, både i caféen og på terrassen 
 • Rygning er forbudt i klubhuset og under markissen, hvis den er slået ud 

Driving range, putting green, indspilsgreen og øveområde 

 • Må kun benyttes af klubbens medlemmer og greenfeespillere 
 • Træningsbolde må kun benyttes på driving range 
 • Det er ikke tilladt at samle bolde op på driving range 
 • Udslag må kun foregå fra måtterne eller særligt anviste græsområder. Udslag fra græs uden for måtterne er ikke tilladt, med mindre det er særligt markeret 
 • På putting green, indspilsgreen og øveområde skal der anvendes egne bolde 
 • Indspil og pitchslag er ikke tilladt til på den store puttinggreen 

Spil på banen 

 • Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen, og der må først spilles videre, når der er givet signal 
 • Anvisninger fra administrationen og baneservice skal følges uden diskussion 
 • Alle former for spikes er tilladt 
 • Nedslagsmærker på greens skal rettes op 
 • Opslået tørv på fairway skal genplaceres 
 • Bunkers skal rives, og riven placeres i bunkeren 
 • Vogne må ikke køres eller trækkes ind over teesteder, greens og bunkers – eller mellem greens og bunkers 
 • Det er ikke tilladt at slå til bolden på 3. hul på Rød sløjfe, når tog passerer 
 • Banen må ikke anvendes til træning, herunder greens og bunkers 
 • En golfrunde bør under normale omstændigheder ikke overstige 4 timer og 20 minutter 
 • Undgå unødigt mange prøvesving. Prøvesving på teesteder skal undgås 
 • Det er ikke tilladt at spille mere end fire personer pr. hold 

Dress Code 

 • Spillernes påklædning på banen og i klubhuset skal være pæn og anstændig 

Bagrum 

 • Sørg altid for at yderdøren er låst, ellers dækker forsikringen ikke i tilfælde af hærværk eller tyveri. 
 • Hold bagrummet ryddeligt. 

Golfbiler 

 • Golfbiler må kun føres af personer over 18 år, som har gyldigt førerbevis. 
 • Færdsel med golfbiler skal foregå hensynsfuldt og ansvarligt. 
 • Hvor der forefindes stier, skal disse benyttes. 
 • Hold god afstand til teesteder, greens og bunkers. Kør ikke mellem greens og bunkers. 

Tidsbestilling i Golfbox 

 • Der kan reserveres til 4 spillere pr. starttid. Det er muligt at koble sig på en allerede reserveret tid, så man på den måde fylder op. 
 • Klubben forbeholder sig ret til at slå 1 eller 2-bolde sammen, hvis nødvendigt 
 • Husk at slette din reservation, hvis du bliver forhindret i at anvende den. Jo før du sletter den, jo større er muligheden for, at en anden kan få gavn af den. 
 • Husk at bekræfte din tid senest 15 minutter før start. Hvis du ikke bekræfter din tid, sætter systemet dig automatisk på en ”No Show”-liste. Det kan smutte en enkelt gang for enhver, men medlemmer, som optræder på denne liste i større omfang må forvente en påtale, og i værste fald kan det medføre en fratagelse af retten til at benytte Golfbox i en periode. 

Pay and Play 

 • Spilleafgift (greenfee) skal betales i administrationen, inden spillet påbegyndes. 
 • Mærke for betalt greenfee skal bæres synligt på bag’en 
 • Anvisninger og påbud fra klubbens baneservice og personale skal efterleves. 
 • Anvend passende påklædning 
 • Ved første tee flettes, således at bolde der kommer fra 9. hul fletter skiftevis med nye startende bolde 
 • Vis altid hensyn til andre spillere 
 • Bolde, der er slået ud af banens område (Out of bounds), må ikke hentes igen 
 • Der må højst være 4 spillere i hver bold 
 • Hver spiller skal anvende sit eget udstyr 
 • Hurtigere hold skal vinkes igennem. Træd til side og lad dem spille forbi 
 • Hvis en bold ikke findes indenfor 3 minutter, vink da holdet bagved igennem 
 • Ret nedslagsmærker på green 
 • Husk at rive i bunker efter dig 
 • Husk at lægge opslået græstørv på plads 
 • Hvis en bold kan være til fare for andre, skal man højlydt advare dem ved at råbe FORE 
 • Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre bortvisning 
Udarbejdet, revideret og godkendt af bestyrelsen februar 2022.