Medlemsskaber | Brønderslev Golfklub
Pri­ser 2023
Med­lem­ska­te­go­ri         Hal­vår­ligt
Juni­or til og med 17 år u/banetilladelse    375,00 Frit spil på hvid sløj­fe i føl­ge­skab med voks­ne. Uden DGU-kort (beta­les helår­ligt 1. januar)
Juni­or til og med 17 år m/banetilladelse 750,00 Søsken­de­ra­bat: Den æld­ste beta­ler; øvri­ge børn gratis
Unge 18 – 25 år 1.450,00 Søsken­de­ra­bat: Den æld­ste beta­ler; øvri­ge børn gratis
Stu­de­ren­de over 25 1.450,00 Uddan­nel­ses­af­ta­le eller stu­die­kort skal fremvises
Akti­ve over 25 år 3.345,00
Hver­dags­flex 2.825,00 Spil man­dag – torsdag
Erhvervs­kon­tin­gent *Kon­takt sekre­ta­ri­at eller sponsorudvalg
 
Årligt
Pas­si­ve (Helår­ligt) 720,00
Long­di­stan­ce –  bo tæt­test på sin hjemmeklub 2.950,00
Fle­x­med­lem­skab 750,00 Skal beta­le gre­en­fee. Ikke med i GNG ordning.
Fle­x­med­lem­skab 1.750,00 Skal beta­le gre­en­fee. Ikke med i GNG ord­ning. Inkl. 3 stk. gre­en­fee stor bane & 3 stk. gre­en­fee hvid sløjfe
Ung­doms­flex (Helår­ligt) 2.225,00 (Post­nr. <9000) med til­knyt­ning til Brøn­der­s­lev Golfklub
Semi­flex – hvid sløjfe 3.250,00 Frit spil på hvid sløj­fe. Ikke med i GNG ord­ning. Inkl. 3 stk. gre­en­fee til stor bane
Års­kort – hvid sløjfe 2.500,00 Frit spil på hvid sløj­fe. Uden DGU-kort
Prø­ve­med­lem / Begynderkursus 995,00 Frit spil på hvid sløj­fe ind­til begyn­der­kur­sus er gen­nem­ført. Uden DGU-kort
Bag­ska­be Årligt
Enkelt­skab under 410,00
Enkelt­skab over 310,00
Fami­lie­skab under 565,00
Fami­lie­skab over 465,00
Lade­plads 650,00
Depo­si­tum kr. 500,-

 

Udmel­del­se kan kun ske skrift­ligt sene­st 1. juni eller 1. decem­ber. Fle­x­med­lem­mer, Pas­si­ve, Long Distan­ce samt Juni­o­rer uden bane­til­la­del­se kan kun udmel­des pr. 1. december.

Beta­lings­ser­vi­ce Til­meld dig her – hvor du også kan se reglerne

Sik­ker­hed Dine oplys­nin­ger er for­tro­li­ge og sen­des på en sik­ker måde via en 128 bit kryp­te­ret pro­tokol (SSL). Det er den sam­me sik­ker­hed, som bru­ges til beta­lin­ger via inter­net­tet. Det vil sige, at ingen kan læse eller ind­sæt­te oplys­nin­ger i de infor­ma­tio­ner, der udveks­les mel­lem dig og Beta­lings­ser­vi­ce. Dine oplys­nin­ger bli­ver såle­des hånd­te­ret fuldt for­tro­ligt. Oplys­nin­ger bli­ver sendt direk­te til Betalingsservice.