Med­lem­ska­te­go­ri         Hal­vår­ligt
Børn 6 – 9 år – minier    330,00 Frit spil på hvid sløj­fe i føl­ge­skab med voksne.
Unge 10 – 18 år – junior 750,00 Søsken­de­ra­bat: Den æld­ste beta­ler fuldt kontingent
Unge 18 – 25 år 1.450,00
Akti­ve over 25 år 3.250,00
Pas­si­ve (Helår­ligt) 720,00
Long­di­stan­ce inden­for GNG og bo tæt­test på sin hjem­me­klub (Helår­ligt) 3.250,00
Long­di­stan­ce uden­for region Nord­jyl­land og bo tæt­test på sin hjem­me­klub (Helår­ligt) 2.900,00
Fle­x­med­lem (Helår­ligt) 1.725,00 Skal beta­le gre­en­fee. Ikke med i GNG ordning.
Semi­flex – hvid (Helår­ligt) 3.250,00 Frit spil på hvid sløj­fe. Ikke med i GNG ord­ning. Dgu-kort inkl.
Prø­ve­med­lem 995,00 Begyn­derwe­e­kend (fre­dag – søndag)
Hver­dags­flex 2.750,00 Spil t.o.m torsdag
Ung­doms­flex (Helår­ligt) 2.225,00 (Post­nr. <9000)
Bag­ska­be Årligt
Enkelt­skab under 400,00
Enkelt­skab over 300,00
Fami­lie­skab under 550,00
Fami­lie­skab over 450,00
Lade­plads 550,00
Depo­si­tum kr. 500,-

 

 

Udmel­del­se kan kun ske skrift­ligt sene­st 1. juni eller 1. decem­ber. Fle­x­med­lem­mer, Pas­si­ve, Long Distan­ce samt Juni­o­rer uden bane­til­la­del­se kan kun udmel­des pr. 1. december.

Beta­lings­ser­vi­ce Så bli­ver dine frem­ti­di­ge kon­tin­gen­topkræv­nin­ger fra Brøn­der­s­lev Gol­f­Klub betalt til tiden – hver­ken for tid­ligt eller for sent. Du slip­per for at stå i kø på post­hu­set eller i ban­ken, eller for besvæ­ret med at ind­ta­ste oplys­nin­ger­ne i din net­bank – og du slip­per for kede­li­ge ryk­ke­re og geby­rer. Beta­lings­ser­vi­ce kla­rer beta­lin­ger­ne for dig. Det er det nem­me­ste i ver­den. Til­meld dig her – hvor du også kan se reglerne.

Sik­ker­hed Dine oplys­nin­ger er for­tro­li­ge og sen­des på en sik­ker måde via en 128 bit kryp­te­ret pro­tokol (SSL). Det er den sam­me sik­ker­hed, som bru­ges til beta­lin­ger via inter­net­tet. Det vil sige, at ingen kan læse eller ind­sæt­te oplys­nin­ger i de infor­ma­tio­ner, der udveks­les mel­lem dig og Beta­lings­ser­vi­ce. Dine oplys­nin­ger bli­ver såle­des hånd­te­ret fuldt for­tro­ligt. Oplys­nin­ger bli­ver sendt direk­te til Betalingsservice.