Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er der mulig­hed for at spil­le til bil­lig gre­en­fee, hvis du er med­lem af en neden­stå­en­de klub­ber eller har Gol­f­hæf­tet. Fle­x­med­lem­mer og hver­dags­flex har ikke mulig­hed for at benyt­te raba­t­ord­nin­ger og få bil­lig greenfee.

Kan du få rabat på din greenfee til Brønderslev Golf Klub?

 1. Halv gre­en­fee til nord­jy­ske klub­ber ( GNG ) + Gyt­te­gård Golf Klub, Ham­mel Gol­f­klub, Tan­ge Sø Golfklub,Trehøje Gol­f­klub, Århus Ådal Golf Club, Heden­sted Gol­f­klub, Him­mel­b­jer­get Gol­f­klub, Viborg Gol­f­klub, Näs­sjö Gol­fklubb, Tøn­der Gol­f­klub, Juels­min­de Gol­f­klub, Ikast Tul­l­mo­re Golf Club og Fre­de­riks­sund Golfklub.
  Ord­nin­gen gæl­der ikke fle­x­med­lem­mer og Hverdagsflex
 2. Halv gre­en­fee til gæst, der spil­ler med med­lem ( 1 gæst pr. medlem ).
  Gæl­der også på Pay & Play. Gæl­der ikke hvis gæst er en juni­or på hvid sløjfe.
  Ord­nin­gen gæl­der ikke fle­x­med­lem­mer og Hverdagsflex
 3. Op til 3 juni­o­rer spil­ler gra­tis iføl­ge med beta­len­de vok­sen gre­en­fe­e­gæst, såfremt deres hjem­me­klub er med i ordningen.
 4. Gol­f­hæf­tet. Halv­pris
 5. Fle­x­med­lem­mer og Hverdagsflex
  Beta­ler fuld gre­en­fee. Gol­f­hæf­tet og andre for­mer for rabat­ter kan ikke benyttes.

Med­lem­mer af uden­land­ske klub­ber, der ikke har et fuld­tids­med­lem­skab og der­med ube­græn­set spil­le­ret i hjem­me­klub, har ikke adgang til banen.

Det sam­me gæl­der for med­lem­mer af Loy­al Tee.

Greenfee priser

Hver­da­ge
Seni­o­rer kr. 450,00
Juni­o­rer kr. 225,00

Wee­kend- og helligdage
Seni­o­rer kr. 450,00
Juni­o­rer kr. 225,00

Leje af Buggy
18 hul­ler kr. 275,00
36 hul­ler kr. 475,00

Spil en udfordrende bane i Nordjyllands smukke natur

Et spil golf ude i den skøn­ne natur hos Brøn­der­s­lev Golf med et bil­ligt gol­f­med­lem­skab kan des­u­den give dig en afslap­pen­de stund på en af de bed­ste gol­f­ba­ner i Jyl­land, hvor du kan nyde den skøn­ne nord­jy­ske natur. Du kan sam­ti­dig ple­je dine soci­a­le for­bin­del­ser – både pri­vat og arbejds­mæs­sigt, for et godt spil golf er også godt til at sam­le folk om en hyg­ge­lig soci­al aktivitet.

Brønderslev Golf har en af Jyllands bedste Pay and Play baner

Hos Brøn­der­s­lev Golf fin­der du en fan­ta­stisk Golf Pay and Play bane, nem­lig Hvid sløj­fe, hvor der er 9 flot­te hul­ler i afveks­len­de natur med udfor­drin­ger for både nybe­gyn­de­re og øve­de spil­le­re. Hér kan alle prø­ve kræf­ter med gol­f­spil­let. Par er 30, nem­lig 6 par 3 hul­ler og 3 par 4 hul­ler. Banen er rated, såle­des at de sco­res, der opnås, kan anven­des til han­di­capre­gu­le­ring. Der er bol­dren­de. Det er desvær­re ikke muligt at boo­ke tid til Hvid sløj­fe i Gol­f­box, men kom­mer du lang­vejs fra, så ring til sekre­ta­ri­a­tet i for­vej­en. Har du ikke gol­fud­styr, kan du leje det i Proshoppen.

Alle sløj­fer er åben med som­mer­r­gre­ens. Opslag om loka­le reg­ler hæn­ger ved sco­re­kort­prin­ter. Hvid sløj­fe Pay & Play er åben. Oplys­ning om aktu­el bane­sta­tus vil altid være anført på hjem­mesi­den eller kan fås ved opkald til klubben.

Vel­kom­men til en af Dan­marks bed­ste Pay and Play baner.

Gre­en­fee alle dage 

Seni­o­rer: kr. 200,-
Juni­o­rer: kr. 100,-

Års­kort

2.500,- købes i receptionen.

GNG-afta­len (1/2‑greenfee ord­nin­gen) er ikke gæl­den­de ved Pay and Play.
Spil­ler du som gæst sam­men med et med­lem af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, ydes der 50% rabat på seni­or pris til en spil­ler. Ingen rabat på juni­or pris.