Anlægget på Brønderslev Golfklub består af 27 huller og 9 hullers pay-and-play

Bane­an­læg­get består af 27 hul­ler + 9 hul­ler pay and play, hvil­ket er med til at gøre anlæg­get til en af de bed­ste gol­f­ba­ner i Jyl­land. Den oprin­de­li­ge 18 huls bane blev teg­net af Erik Sch­na­ck, der nok er mest kendt for sin udform­ning af Holste­bro-banen. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub hører til blandt de bed­ste gol­f­ba­ner i Jyl­land, hvor du kan få bil­lig golf på en læk­ker gol­f­ba­ne. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub blev stif­tet i 1971 som klub nr. 32, og har åbent hele året.

Anlægget

De før­ste 9 hul­ler, som blev ind­vi­et i 1974, var hul 10–18, dis­se hul­ler er i dag Blå sløj­fe. Hul 1–9 var fær­di­ge til ind­vi­el­se i 1985, og dis­se hul­ler er i dag Gul sløj­fe. I 2001 ind­vie­des Rød sløj­fe, så der nu er 27 huller.

Des­u­den ind­vie­des en rated 9 hul­lers pay and play-bane, nem­lig Hvid sløj­fe. Rød og Hvid sløj­fe er teg­net af Micha­el Traas­da­hl Møl­ler, som også har stå­et for put­ting-gre­en og øvel­ses­om­rå­de samt har han re-desig­net enkel­te hul­ler på Gul og Blå Sløjfe.

I 2003 ind­vie­des det flot­te klubhus med cafe, pros­hop og alle faci­li­te­ter. Fra klubhu­set har man udsigt til fire gre­ens og fire teesteder.

Dri­ving ran­ge og øvri­ge øvel­ses­om­rå­der er få skridt væk. På Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs gol­f­ba­ner kan du stres­se af i hver­da­gen og ple­je dit soci­a­le liv.

Brønderslev Golfklubs naturskønne omgivelser

I de naturs­køn­ne omgi­vel­ser i anlæg­get på Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs kan du nyde natu­ren og få bevæ­get dig med hyg­ge­lig golf. Der er altid rart ude i den fri­ske luft under åben himmel.

Man tæn­ker også ekstra godt i den fri­ske luft, og det er nem­me­re at kob­le fra, når man slap­per af med golf. Efter gol­f­spil­let kan du og dine ven­ner nyde en god kva­li­tetsøl eller lidt godt mad i Brøn­der­s­lev Golfcafé.

Du er altid vel­kom­men til at møde op eller kon­tak­te Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Vi er altid klar til at for­tæl­le mere om bil­lig gre­en­fee samt med­lem­skab af klubben.

Se dro­ne­vi­deo­er af hul­ler her