Både over­for dine kun­der og dit per­so­na­le er det popu­lært at tage en dag på golfbanen.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har de nød­ven­di­ge faci­li­te­ter – hvor alle, også dem der ikke spil­ler golf, kan del­ta­ge. Vi  kan også sør­ge for en let under­vis­ning for dem, der ikke har prø­vet det før – og det nød­ven­di­ge udstyr til at spil­le med fin­des også i klubben.

Banen er noget for sig selv – vel­ple­jet og spil­bar for alle. Der er både udfor­drin­ger og gode ople­vel­ser under­vejs. I kan spil­le hele dagen – eller så læn­ge I har lyst, og efter spil­let kan I nyde noget godt at spi­se og drik­ke i vores hyg­ge­li­ge gol­fca­fe. Lot­te laver det, I måt­te ønske.

Under spil­let kan vi kom­me rundt på banen med lidt for­frisk­nin­ger; og vi kan ind­læg­ge nog­le kon­kur­ren­cer på de enkel­te hul­ler ud over det at vin­de hul­let. Vi kan gøre dagen til noget helt specielt.

En dag på gol­f­ba­nen giver både dine kun­der og dit per­so­na­le en ople­vel­se – frisk luft og lidt kon­kur­ren­ce sam­men­holdt med hyg­ge­ligt samvær. Gol­f­klub­ben har åbent alle ugens 7 dage.

Vi har stor erfa­ring i at lave gol­far­ran­ge­men­ter, og som en af de stør­ste gol­f­klub­ber i Nord­jyl­land har vi de ret­te omgivelser.

Ring til Anders Smedstrup på tlf. 98823281– og lad ham kom­me med et godt forslag.

Vi glæ­der os til at få jeres besøg.

Kontakt

Anders Smedstrup
Ser­vi­ce­ma­na­ger
Tlf. 98 82 32 81
Mobil: 24 87 25 51
info@broenderslevgolfklub.dk