De ind­le­den­de kam­pe i Regions­golf er nu afslut­tet. De for­skel­li­ge pul­je­vin­de­re spil­ler der­ef­ter om at nå frem til regions­fi­na­ler­ne i Holmsland Klit og Ben­niks­gaard og den ende­li­ge lands­fi­na­le på Fal­ster.

Hen­ved 60 regions­gol­f­spil­le­re fra Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har spil­let mere end 40 kam­pe. Der er ble­vet kæm­pet ener­gisk for hæder og ære, og med gan­ske pæne resul­ta­ter.

Vi har del­ta­get med 2 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi hav­de hold med i B- og C-ræk­ken. Det blev til en pul­je­sejr for B-hol­det, og det har de prø­vet før. Men end­nu engang blev de slå­et ud i mel­lem­run­den. Det har de også prø­vet før. Den­ne gang kun­ne de ikke stil­le noget op mod et meget stærkt hold fra Ørne­høj.

I seni­or- og vete­ran-ræk­ker­ne har vi del­ta­get med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 super­ve­te­ran­hold. I dis­se ræk­ker spil­les der om op- og nedryk­ning. Dis­se ræk­ker er nem­lig føde­kæ­de til seni­or-, vete­ran- og super­ve­te­ran­di­vi­sio­ner­ne under DGU. Vete­ran Eli­te­hol­det ryk­ker desvær­re ned i Vete­ran A, men til gen­gæld ryk­ker Vete­ran A op i Vete­ran Eli­te. Under­ligt nok ske­te nøj­ag­tig det sam­me sid­ste år. Vete­ran A-hol­det blev alt­så pul­je­vin­der og gik vide­re til mel­lem­run­den. I kvart­fi­na­len mød­te hol­det Stru­er på neut­ral bane i Løg­stør, og det var en meget lige kamp. Til sidst dre­je­de det sig om et put på 18. gre­en på ca. 2 meter. Gik den i, vandt Brøn­der­s­lev, gik den ikke i, vandt Stru­er. Den gik ikke i. Så kvart­fi­na­len blev ende­sta­tio­nen for Vete­ran A-hol­det.

Tak til alle regions­gol­f­spil­le­re og især hold­kap­ta­j­ner for en god sæson. Vi ses for­hå­bent­lig igen i 2019.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

August 2018

Flem­m­ing Laur­sen
flemminglaursen45(at)gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regions­golf