Over 1.000 hold og over 10.000 gol­f­spil­le­re har i 2021 del­ta­get i Dan­marks suverænt stør­ste hold­t­ur­ne­ring: Regionsgolf.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har del­ta­get I Regions­golf Vest med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi har hold i A‑, B‑, og C‑rækken.

I alder­s­ræk­ker­ne har vi del­ta­get med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 superveteranhold.

Regions­fi­na­ler­ne i Vest blev afvik­let i Mol­lerup og Juels­min­de. Lands­fi­na­ler­ne er hen­lagt til Fyn, nem­lig Vest­fyn og Lan­ge­sø. Her har vi desvær­re ingen hold med.

B‑holdet blev pul­je­vin­der men tab­te 1/8 dels fina­len til Seb­ber Klo­ster. Vete­ran C2 blev lige­le­des pul­je­vin­der. De nåe­de også 1/8 dels fina­len, hvor de tab­te til Frederikshavn.

Som noget nyt i år anvend­tes elek­tro­ni­ske kamp­kort i Regions­golf, og hver hold­kap­ta­jn kun­ne før tur­ne­rings­start ind­ta­ste sin brut­to­trup. Oplys­nin­ger om han­di­cap deles med DGU’s data­ba­se. Han­di­caps ændres på en helt anden måde med det nye WHS-system, så det har været en stor for­del at kun­ne træk­ke helt aktu­el­le han­di­caps fra DGU-basen.

Et hold består af 6 spil­le­re, 2 kvin­der og 4 mænd. Der spil­les hul­spil, lige­som i Ryder Cup, så det er meget spæn­den­de. Hvert hold har en hold­kap­ta­jn, som står for udta­gel­se af hold.  På alle hold er der spil­le­re fra året før, som ger­ne vil være med igen, men der er mulig­vis plads til enkel­te nye på nog­le af hol­de­ne. Det kom­mer der klub­be­sked om i marts måned.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

Sep­tem­ber 2021

Brøn­der­s­lev Golfklub

Klubko­or­di­na­tor for Regionsgolf
Git­te Rune