Over 10.000 spil­le­re del­ta­ger i Dan­marks suverænt stør­ste hold­t­ur­ne­ring: Regions­golf. Men tur­ne­rin­gen i 2020 er selv­føl­ge­lig også påvir­ket af Cor­ona­kri­sen. Star­ten var plan­lagt til uge 17, men de plan­lag­te kam­pe i uge 17, 18 og 19 er aflyst. Tur­ne­rin­gen for­ven­tes nu at star­te i uge 20, dvs. man­dag 11. maj. Til gen­gæld for­læn­ges tur­ne­rin­gen i den anden ende, så pul­je­spil­let går helt til uge 26.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub del­ta­ger med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi har hold i A‑, B‑, og C‑rækken.

I alder­s­ræk­ker­ne del­ta­ger vi med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 super­ve­te­ran­hold.

Før kam­pe­ne i Regions­golf begyn­der, ple­jer vi at afhol­de møde for alle hold­kap­ta­j­ner og vice­kap­ta­j­ner, og ved sam­me lej­lig­hed spil­ler vi pokal­mat­chen: ”Cap­tains’ Cup”. Det må vi udsæt­te til sene­re, så sid­ste års pokal­vin­der, hold­kap­ta­j­nen for Vete­ran C2-hol­det Arne Lund-Peder­sen, må ven­te til sene­re på året med at for­sva­re sin pokal.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

April 2020

Flem­m­ing Laur­sen
flemminglaursen45(at)gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regions­golf