Over 10.000 spil­le­re del­ta­ger i Dan­marks suverænt stør­ste hold­t­ur­ne­ring: Regionsgolf

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub del­ta­ger med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi har hold i A‑, B‑, og C‑rækken.

I alder­s­ræk­ker­ne del­ta­ger vi med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 superveteranhold.

Før kam­pe­ne i Regions­golf begyn­der, ple­jer vi at afhol­de møde for alle hold­kap­ta­j­ner og vice­kap­ta­j­ner, og ved sam­me lej­lig­hed spil­ler vi pokal­mat­chen: ”Cap­tains’ Cup”. Mødet måt­te udsæt­tes pga. Cor­o­na, men til gen­gæld har der været god gang i e‑mailkorrespondancen. ”Cap­tains’ Cup” kun­ne vi dog afvik­le, og årets pokal­vin­der blev hold­kap­ta­j­nen for Super­ve­te­ran­hol­det Leif Tol­strup Simon­sen. Tak til Jens Lar­sen for præmier.

Som noget nyt i år anven­des elek­tro­ni­ske kamp­kort i Regions­golf, og hver hold­kap­ta­jn kan før tur­ne­rings­start ind­ta­ste sin brut­to­trup. Oplys­nin­ger om han­di­cap deles med DGU’s data­ba­se. Han­di­caps vil ændres på en helt anden måde med det nye WHS-system, så det bli­ver en stor for­del at kun­ne træk­ke helt aktu­el­le han­di­caps fra DGU-basen.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

April 2021

Flem­m­ing Laursen
flemminglaursen45(at)gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regionsgolf