Har du lyst til at spil­le Regions­golf? Cor­o­na-situ­a­tio­nen ska­ber selv­føl­ge­lig usik­ker­hed, men vi håber og for­ven­ter, at hul­spilskam­pe­ne i Regions­golf star­ter i uge 17. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub del­ta­ger med 8 hold. Hvert hold består af 6 spil­le­re, 2 damer og 4 her­rer. Hvert hold har en hold­kap­ta­jn, som står for udta­gel­se af hold.  På alle hold er der spil­le­re fra sid­ste år, som ger­ne vil være med igen, men der er mulig­vis plads til enkel­te nye på nog­le af hol­de­ne. Har du lyst til at kom­me i betragt­ning, så send en mail til Flem­m­ing Laur­sen sene­st 7. april. Oplys navn, med­lem­snum­mer, alder, EGA-han­di­cap og tele­fon­num­mer. Så fin­der vi ud af, om der even­tu­elt er plads til dig.

Der er 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne. For at kun­ne del­ta­ge skal man være fyldt 21 år.

A: Hcp ikke lave­re end 4,5. Hold­kap­ta­jn Jør­gen Tor­pe Kann
B: Hcp ikke lave­re end 11,5. Hold­kap­ta­jn Claus Iver­sen
C: Hcp ikke lave­re end 18,5. Hold­kap­ta­jn Jens Lar­sen

Der er 5 hold i alder­s­ræk­ker­ne. Seni­o­rer skal være fyldt 50 år, vete­ra­ner skal være fyldt 60 år, og super­ve­te­ra­ner skal være fyldt 70 år.

Seni­or A. Hold­kap­ta­jn René Niel­sen
Vete­ran B. Hold­kap­ta­jn Gert Søren­sen
Vete­ran C1. Hold­kap­ta­jn Peer Chri­sten­sen
Vete­ran C2. Hold­kap­ta­jn Arne Lund-Peder­sen
Super­ve­te­ran A: Hold­kap­ta­jn Leif Simon­sen

Læs mere om Regions­golf på Regions­gol­fs hjem­mesi­de: rgd​.dk

Marts 2020

Flem­m­ing Laur­sen, klubko­or­di­na­tor for Regions­golf

flemminglaursen45@gmail.com