I Juni­o­r­ud­val­get har vi et ønske om at møde man­ge unge dren­ge og piger hver uge til vores træ­nings­sam­lin­ger og mat­ch­da­ge.

Sam­men med træ­ner­ne vil vi bestræ­be os på at gøre den ugent­li­ge træ­ning til et par sjove timer, hvor vi har det sjovt sam­men, træ­ner for­skel­li­ge dele af gol­f­spil­let og hyg­ger os med hin­an­den på tværs af alder og evner. I Juni­o­r­klub­ben skal der være plads til alle.

Som noget nyt i 2018 har vi valgt at drop­pe vores spil man­dag efter­mid­dag for i ste­det at mødes hver fre­dag kl. 16.00 til 9 hul­lers golf (eller 18 for dem der ønsker det). Dis­se fre­da­ge vil have lige så stor vig­tig­hed som træ­nin­gen om tirs­da­gen, da det er her spil­let på banen, reg­ler og ordens­reg­ler bli­ver en fast del af gol­f­spil­let. 1 fre­dag hver måned laver vi fæl­les­spis­ning i cafe­en, hvor også for­æl­dre er vel­kom­men til både at spil­le og spi­se med.

Vi har et mål om at i 2018 skal ALLE juni­o­rer så vidt muligt del­ta­ge i mini­mum 1 af DGU’s tur­ne­rin­ger rundt omkring i Nord­jyl­land. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub dæk­ker udgif­ter i for­bin­del­se med tur­ne­rin­ger­ne, så del­ta­gel­se er gra­tis for juni­o­rer­ne.

Træ­ning­sti­der i 2018

Tirs­dag kl. 17.00 – 19.00

Fre­dag kl 16.00 – 18.00 – eller når man har spil­let fær­digt.

Vi opfor­drer alle til at mel­de afbud, hvis der er dage (både tirs­da­ge og fre­da­ge), hvor man er for­hin­dret i at del­ta­ge.

Følg med i akti­vi­te­ter osv. på https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​5​7​4​2​6​9​6​4​5​9​9​6​2​89/

På juni­o­r­ud­val­gets veg­ne

Anders Smedstrup Mor­ten­sen