Vigtig info vedr. banen

Så skal vi til og i gang med omlæg­nin­gen af gre­e­nen på Blå 8 det vil med­fø­re nog­le ændrin­ger i den nær­me­ste fremtid.

  • Tors­dag d. 27 august og fre­dag d. 28 august samt hele uge 36 vil par­ke­rings­om­rå­det ned mod bagrum­met være luk­ket. Der bli­ver sat røde bånd op og dis­se skal respek­te­res. I skal der­for bru­ge det ekstra græs­a­re­al, som vi har lånt af Luffe?

Vi skal bru­ge 300 tons sand til opbyg­nin­gen, det vil sige ca. 10 sto­re last­bi­ler som skal ned og læs­se sand af.

  • Den nor­ma­le gre­en på BLÅ 8 luk­ker søn­dag d. 30. august kl. 20.00 og der skal her­ef­ter spil­les til pro­viso­risk green.

Vi vil løben­de lig­ge bil­le­der og små video­er op af vores arbej­de så i kan føl­ge med i hvad og hvor­dan vi laver det?

Husk at vise hen­syn til os gre­en­ke­e­pe­re, når vi laver det­te arbejde.

Med ven­lig hilsen

Søren Ørskov
Chefgreenkeeper