Vi lukker stille og roligt op for spil

Kære med­lem­mer

Som de fle­ste af jer nok har læst, har DGU udsendt en ny med­del­el­se. DGU anbe­fa­ler, at klub­bens faci­li­te­ter og akti­vi­te­ter fort­sat bør være luk­ke­de, lige­som der ikke bør afvik­les tur­ne­rin­ger eller klu­bak­ti­vi­te­ter, her­un­der klub­ber-i-klub­ben arrangementer.

Dis­se ret­nings­linjer kom­mer Brøn­der­s­lev Gol­f­klub sta­dig til at føl­ge, men der åbnes op for at med­lem­mer kan gå to-bol­de – i pri­vat regi – fra fre­dag d. 3. april kl. 11:00.

DGU’s anbe­fa­ling kan læses her  https://​www​.golf​.dk/​n​y​h​e​d​/​a​n​b​e​f​a​l​i​n​g​-​t​i​l​-​s​p​i​l​-​i​-​b​o​lde

De gæl­den­de reg­ler for spil og ophold bliver:

Der kan fore­lø­big bestil­les tider på Cor­o­na Sløj­fen 18 hul­ler (blå/gul) samt Cor­o­na Sløj­fen 9 hul­ler (hvid).

Tids­be­stil­ling:

Der er åben kun for 2‑bolde og der er 10 min. inter­val mel­lem hver start­tid. HUSK at der skal hol­des en afstand på min. 2 meter imel­lem spillerne.

Der kan star­tes fra kl. 08.30 – 20.00. Grun­den til kl. 08.30 er, at vi pt. ikke er fuld­tal­ligt bane­per­so­na­le. Der kan kun star­tes på 1. hul.

Møde­tid max 10 min. før start. Vent evt. i bilen til det bli­ver jeres tur. For­lad klub­ben straks efter runden.

Det vil kun være muligt at have én start­tid reser­ve­ret i Golfbox.

Der kan bestil­les tid 5 dage frem i tiden og du kan boo­ke din næste run­de så snart den før­ste er spillet.

Da der ikke er adgang til klubhu­set, skal tider ikke bekræf­tes. Har du reser­ve­ret en tid, men ikke kom­mer til at bru­ge den alli­ge­vel, så husk at slet­te den så andre har mulig­hed for at bru­ge den.

Sco­re­kort fjer­nes helt. Brug evt. Gol­f­box app – den fri­ske luft er vig­ti­ge­re end resultater.

Gol­f­bi­ler er til­ladt for de med­lem­mer, som har dispensation.

Klubhus:

Klubhus vil for­bli­ve aflåst ind­til vide­re, jf. anbe­fa­lin­ger fra DGU. Der­med er restau­rant og omklæd­ning også luk­ket ind­til videre.

Banen:

På banen vil der være fle­re restrik­tio­ner end normalt:

Affalds­span­de og bæn­ker afspær­res. Tag ven­ligst jeres affald med hjem.

Alle river og bold­va­ske­re er fjer­net. Jævn ven­ligst san­det ud i bun­ker med et jern.

Hul­kop­per bli­ver fyldt op med skum, så bol­de ikke kan tril­le i hul.

Fla­get for­bli­ver i hul­let, MEN DET MÅ IKKE BERØRES.

Alle uden­dørs vand­ha­ner er lukkede.

Alle toilet­ter er luk­ke­de. Både dem ved klubhu­set, ved gre­en­ke­e­per­gård og bagrum

 

 

Spil­let:

Hold den anbe­fa­le­de afstand til gol­f­klub­bens ansatte/frivillige og efter­lev deres anvisninger

Sørg for, at der ikke opstår kø på gol­f­ba­nen. Der bør ikke luk­kes igen­nem. Fal­der en bold bag­ud, bør spil­ler­ne sam­le bol­den op og føl­ge op, så de er i tem­po med de andre bolde

Und­gå fysisk kon­takt med andre gol­f­spil­le­re og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kram­me før og efter runden

Bagrum:

Der må kun være et med­lem i hver gang i bagrum, når I hen­ter jeres bags.

Træ­nings­fa­ci­li­te­ter:

Ind­til vide­re er træ­nings­ba­ne, ind­spils­om­rå­de og put­ting­gre­en ved klubhu­set luk­ket, men der arbej­der vi på en åbning snarest.

 

 

Det er i alles inter­es­se, at alle viser ansvar for de frem­sat­te ret­nings­linjer for spil på banen.

Efter behov vil der være fri­vil­li­ge fra bane­ser­vi­ce samt ansat­te som ven­ligt men bestemt vil påpe­ge, hvis reg­ler­ne for spil ikke bli­ver over­holdt. Over­træ­del­se af oven­stå­en­de kan/vil med­fø­re, bort­vis­ning samt at din ret til tids­be­stil­ling fjernes. 

Hvis anbe­fa­lin­ger til sik­kert spil ikke bli­ver over­holdt, kan det have som kon­se­kvens, at vi er nødsa­get til igen at luk­ke banen.

Det er fri­sten­de at gå en tur på gol­f­ba­nen, men måske kan det være bed­re for jer selv og andre at bli­ve hjem­me – sær­ligt hvis du føler dig sløj.

Vi føl­ger løben­de myn­dig­he­der­nes og DGU’s anbe­fa­lin­ger og vi for­be­hol­der os ret­ten til uden for­ud­gå­en­de var­sel igen at luk­ke banen for spil, hvis situ­a­tio­nen ændres.

Er der spørgs­mål til oven­stå­en­de, kan dis­se ret­tes til Ulla Gade på 98 82 32 81 eller mail ulla@broenderslevgolfklub.dk

 

Pas på dig selv – og andre! Det er dit ansvar!

 

Besty­rel­sen