Vellykket Sct. Hans Aften i Brønderslev Golfklub

2017_SctHansAften_Den_gyldne_Kost_mette_oddershede

Inten­tio­ner­ne om en med­lem­s­af­ten, hvor hyg­gen og samvæ­ret på tværs af han­di­caps til ful­de blev ind­fri­et, da 85 gla­de gol­f­spil­le­re mød­tes til en ander­le­des Sct Hans aften i klubben.

På par­ke­rings­plad­sen blev spil­ler­ne mod­ta­get og budt vel­kom­men af den skøn­ne Hek­sul­la, der gui­de­de dem vide­re frem til den rygen­de og bob­len­de hek­se­gry­de, hvor Hek­set­te og Hek­sin­ger rør­te rundt i en ukendt men alde­les hjem­mela­vet sup­pe. Det gif­tig­grøn­ne sam­men­kog blev rund­hån­det skæn­ket op og nedsvælget.

Der­ef­ter blev spil­ler­ne i hold sendt ud i en gun­start, hvor­til der var udfor­met en til afte­nen spe­ci­el spil­le­form, der var opdelt i 2 ræk­ker og med vin­præ­mi­er til 1. og 2. plad­ser­ne i beg­ge rækker.

På run­den blev de ser­vi­ce­ret af den alle­steds­væ­ren­de Hek­sul­la, der trak­te­re­de med flot udvalg af god­gø­ren­de og smø­ren­de eleksir.

Efter spil­let, hav­de Kri­sti­an gjort 2 sto­re grills klar og med van­lig dyg­tig­hed blev kæm­pe­s­te­ge (og selv­føl­ge­lig også pøl­ser) til­be­redt og ser­ve­ret sam­men med diver­se pri­ma til­be­hør, så alle de sult­ne mun­de blev mætte.

Umid­del­bart efter spis­nin­gen blev de dyg­ti­ge vin­der­hold råbt op og beæ­ret med de vel­fortjen­te vinpræmier.

Sun­get i klubhu­set blev der også, hvor­ef­ter turen gik til bålet, der brænd­te lystigt og stem­nings­fuldt under for­mand Kir­stens tale og de tra­di­tio­nel­le san­ge ” Mid­som­mer­vi­sen” og ”I Dan­mark er jeg født…”

Der­med var afte­nen dog ikke slut end­nu, idet vin­der af ”Den gyld­ne Kost” også skul­le fin­des og hædres. I den­ne disci­plin var det ikke nok at være en god gol­f­spil­ler. De fire nomi­ne­re­de kvin­der, der hav­de ramt flest hek­se under spil­let, skul­le nu yder­li­ge­re dyste i en match base­ret på paratvi­den om hek­se og Sct Hans. Det blev til et meget tæt løb, hvor Met­te Odders­he­de løb med tro­fæ­et i det pure­ste guld nem­lig ”Den gyld­ne Kost”. Og til at kla­re hal­sen på fly­ve­tu­ren syd­på, fulg­te der med tro­fæ­et en fla­ske, med smø­ren­de ind­hold, hvis tem­pe­ra­tu­ren skul­le bli­ve for lav i den inter­na­tio­na­le god­kend­te fly­ve­høj­de for koste.

Efter ind­ta­gel­se af varm kaf­fe og afrev­ne grøn­ne hek­se­fin­gre, kun­ne de 85 del­ta­ge­re sige tak for en god aften til hinanden.

Komi­te­en tak­ker også vores for­ret­nings­fø­rer Ulla, for stor­o­p­bak­ning og medvirken.

Da klok­ken efter­hån­den nær­me­de sig mid­nat, tak­ke­de Sct. Hans Komi­te­en af, og Jet­te, Inger, Oluf og Ole love­de (vist nok) at være para­te igen til næste år.

Tak til alle for den sto­re opbakning

2017_SctHansAften_billeder2 2017_SctHansAften_billeder4 2017_SctHansAften_billeder5 2017_SctHansAften_billeder3 2017_SctHansAften_billeder1