Ugeavisen 40 | Brønderslev Golfklub

Ugeavisen 40

Ugea­vi­sen 40

Kære med­lem

Læs den­ne ugea­vis godt igen­nem for der er man­ge infor­ma­tio­ner heri. Både om åbning­sti­der på kon­tor, shop og café samt luk­ning af bane i til­fæl­de af frost.

Info fra banen:

HUSK at såfremt der er rim­frost eller frost, så er banen luk­ket fra mor­genstun­den af. Dvs at I først må gå ud, når for­sten er væk. Kee­per­ne er godt i gang med at for­be­re­de vin­ter­gre­ens, men vin­ter­gre­ens er ikke gode nok til at spil­le på endnu.

Vej­r­g­u­der­ne har lovet lidt frost her fre­dag til mandag.

Gul sløj­fe proppes:

Gul sløj­fe prop­pes på man­dag den 4/10–2019. Der­for skal der spil­les rød/blå. Hvid sløj­fe er selv­føl­ge­lig også åbent for spil.

                                                                                                                   

Info fra kontor:

Fra uge 41 vil kon­to­ret have åbent føl­gen­de dage:

Tirs­da­ge og tors­da­ge fra kl. 09.00 – 14.00.

                                                                                                                 

Info fra Golfcafé:

I uge 41 er åbning­sti­der­ne i Gol­fca­fe­en følgende:

Man­dag fra 10 – 15

Tirs­dag fra 10 – 20 (husk det er sid­ste gang, der er stegt flæsk i den­ne sæson)

Ons­dag LUKKET

Tors­dag, fre­dag, lør­dag og søn­dag fra 10 – 16

HUSK at med­brin­ge mønt­er til auto­ma­ter­ne, når caféen er luk­ket og som sæd­van­lig må der selv­føl­ge­lig ikke med­brin­ges mad, når gol­fcaféen har åbent og det er ikke til­ladt at med­brin­ge drik­ke­va­rer, da vi har auto­ma­ter. ?

Åbning­sti­der fra uge 42 kom­mer senere.

                                                                                                                 

Info fra shoppen:

Sæso­nen lak­ker mod enden og vi har fun­det alle efter­år­sva­rer­ne frem.

Vi har huer, vin­ter­hand­sker, hal­se­dis­ser og hat­te med øre­var­me­re. Der­u­d­over har vi Back­tee fore­de vin­ter­buk­ser, som er er vandtæt­te til 799,- Fan­ta­sti­ske bukser!

Back­tee har givet udsal­get et sid­ste ryk inden det sen­des til­ba­ge sidst på måne­den. Det bety­der, at alt udgå­en­de tøj fra Back­tee er ned­sat med 50% fra i dag. Vi føl­ger med på vores Foo­tjoy og Gal­vin Gre­en som også er ned­sat med 50% nu.

Foo­tjoy og ECCO sko som udgår er ned­sat med 25%. Vi har en del for­skel­li­ge stør­rel­ser, typer og bredder.

Alle udgå­en­de model­ler af køl­ler og jern fra Tay­l­or­ma­de, Cle­veland, Srixon og Wil­son, som er på lager, er nu ned­sat med mini­mum 25% og demo­køl­ler­ne med 40%. Kig ind. Vi har en del tilbage!

Vi ændrer åbning­sti­der fra uge 41. 

Her vil åbning­sti­der være man­dag luk­ket, tirs­dag til fre­dag fra 10 – 15.

Vi glæ­der os til at se dig!

Jonas og Morten

                                                                                                                 

Info fra turneringsudvalget:

Skal du spil­le Roe-tur­ne­ring 2019 – ja da for det er mega sjovt? ?

Så skal vi i BG ram­me roer­ne i ste­det for at put­te bol­den i hul ?

I året omkring år 8–900 bød roer­ne på uhyg­ge for Kel­ter­ne – den kel­ti­ske befolk­ning sat­te ild til roer­ne og brug­te dem som lyg­ter for at hol­de ånder­ne på afstand. Vi skal ikke ”sæt­te” ild til roer­ne men ram­me dem med fynd og klem og måske kan det give et lil­le ”glimt” når roen bli­ver ramt J  og hvem ved, måske kan vi også, lige­som Kel­ter­ne hol­de ånder­ne på afstand.

Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev støt­ter igen op, som sponsor i årets Roe-tur­ne­ring i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Lad os vise vores sponsor at vi kan møde talstærkt op og give roer­ne ild­kamp i hul­ler­ne.  Roe­tur­ne­rin­gen i BG er”landskendt” og fore­går ikke man­ge ste­der i DK.

Sam­ti­dig er vores super­fan­ta­sti­ske mad­mor Lot­te Slet­ten og Brøn­der­s­lev Gol­fca­fee sponsor på bik­semad, hvil­ket er en tra­di­tion, som Tho­mas Slet­ten ind­før­te, da han var ansat i tider­ne mor­gen. ? Jubiii

HUSK jo fle­re jo bed­re jo sjove­re – Så til­meld jer via det­te link sene­st d. 10 oktober:

https://​www​.gol​f​box​.dk/​p​o​r​t​a​l​/​g​o​l​f​_​i​n​f​o​/​g​b​t​o​u​r​f​r​a​m​e​.​a​s​p​?​l​a​n​g​u​a​g​e​=​1​0​3​0​#​/​c​o​m​p​e​t​i​t​i​o​n​/​1​7​8​4​0​3​8​/​i​nfo