Standerhejsning og åbningsturnering | Brønderslev Golfklub

Standerhejsning og åbningsturnering

Sæson 2018 er nu star­tet i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Det blev mar­ke­ret med stan­der­hejs­ning og Åbnings­tur­ne­ring ved Tefal OBH Nor­di­ca og Pros­hop­pen. Før tur­ne­rin­gen holdt BG´s for­mand Kir­sten Juel Jen­sen Åbnings­ta­len og mens Dan­ne­brog gik til vej­rs i det smuk­ke for­år­s­vejr blev der sun­get af de man­ge frem­mød­te med­lem­mer og Karl Ander­sen spil­le­de dertil.

Åbnings­tur­ne­rin­gen v/ Tefal OBH Nor­di­ca & Pros­hop­pen blev spil­let på banen Blå/Gul og der blev spil­let stab­le­ford i 4 ræk­ker, resul­ta­ter­ne og vin­der­ne blev som flg.:

A‑Rækken:

  1. Mor­ten Albin Olsen 36 point
  2. Peter Chri­sti­an­sen 35 point
  3. Mar­tin Høj 34 point

B‑Rækken:

Claus Holm 37 point

  1. Kat­he­ri­na Niel­sen 36 point
  2. Anton Holm 35 point
  3. Erik Kamp Jør­gen­sen 35 point

C‑Rækken:

  1. Jet­te Han­sen 38 point
  2. Git­te Dals­gaard 37 point
  3. Erik Kol­lerup 36 point

D‑Rækken:

  1. Vibe­ke Chri­sti­an­sen 35 point.

Idet vej­r­g­u­der­ne gav os det mest fan­ta­sti­ske vejr, var stem­nin­gen blandt de man­ge del­ta­ge­re høj og alle nød gol­f­spil­let. Under sel­ve tur­ne­rin­gen hav­de vores pro sponso­re­ret bol­de til alle del­ta­ger­ne. Dog skul­le man gøre sig fortjent til det og det­te sør­ge­de vores pro-elev Jonas Tho­ma­sen for ude på sel­ve banen.

Dagen slut­te­de med dej­lig hjem­mela­vet sup­pe fra Gol­fcaféen og der­ef­ter præ­mie­over­ræk­kel­se til de gla­de vindere.

Tage Niel­sen
Tur­ne­rings­le­der