Sponsorturnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har afholdt Super­sponsor­tur­ne­ring og der delt­og 80 gla­de sponso­rer, som star­te­de med dej­lig mor­gen­mad, der­ef­ter 18 hul­lers golf og afslut­ning med en dej­lig frokost i Gol­fcaféen. Selv­om vej­r­g­u­der­ne ikke helt var med os, så hav­de alle et højt humør. Det er en kæm­pe hjælp for klub­ben at have dis­se sponso­rer og man­ge af dem har været sponso­rer i rig­tig man­ge år og der er også kom­met fle­re nye til. Tur­ne­rin­gen blev spil­let på en sådan måde, at de 3 bed­ste sco­re var tæl­len­de på hol­det. Resul­ta­tet af tur­ne­rin­gen blev: Nr. 1 Sta­ring med Ras­mus Niel­sen, Micha­el Tips­mark, Car­sten Schunck, Lene Fre­de­rik­sen med 110 point Nr. 2 Nybo­lig Brøn­der­s­lev med Jens Arne og Inge Hede­gaard samt Anton og Anna Holm med 106 point Nr. 3 Brøn­der­s­lev El-tek­nik med Ole Han­sen, Orla Thom­sen, Mor­ten Jes­pers­gaard, Kim Gre­ger­sen med 104 point. Nr. 4 Indu­stri­print med Claus og Maj­britt Iver­sen samt Flem­m­ing Søren­sen og Per Kol­lerup Jen­sen med 102 point Mest lige dri­ve på Gul 9 vandt Tho­mas Møl­ler Peter­sen Klub­bens for­mand slut­te­de med at tak­ke alle sponso­rer for en dej­lig dag på golfbanen.