Sponsor i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub

Et sponsorat i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er en pro­fi­le­ring af din virk­som­hed over­for 1200 med­lem­mer og 7000 gre­en­fe­e­gæ­ster om året. Din virk­som­hed har der­for mulig­hed for at ska­be gode rela­tio­ner i et mil­jø, hvor gol­f­spil­let er i cen­trum.

I Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan din virk­som­hed væl­ge mel­lem sto­re og små sponsora­ter, og vi har mulig­hed for at sam­men­sæt­te en sponsoraf­ta­le, der til­go­de­ser net­op din virk­som­hed.

Med et sponsorat i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, har du mulig­hed for både at støt­te klub­ben, vore juni­o­rer og eli­ten, og sam­ti­dig bli­ve kendt i klub­ben såvel som i lokal­sam­fun­det, og vores mot­to er:

”Støt vore sponso­rer, de støt­ter os”

Er du inter­es­se­ret i at bli­ve sponsor i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, vil vi ger­ne tage en ufor­plig­ten­de snak med dig.

Du er vel­kom­men til at kon­tak­te sponsor­ud­val­get Jens Arne Hede­gård på Mobil: 20 75 94 00 eller  jensarnehedegaard@gmail.com, eller for­ret­nings­fø­rer Ulla Gade på tlf. 98 82 32 81 eller info@broenderslevgolfklub.dk.

Vi glæ­der os til at sam­ar­bej­de med din virk­som­hed og byde dig vel­kom­men i vores klub.

Hent vores sponsor­pri­ser

Bronzesponsorer

Brønderslev Erhvervspark

Saltum

HOSTEL BRØNDERSLEV