Spil med en ven - den 30.august | Brønderslev Golfklub

Spil med en ven – den 30.august

Vi fort­sæt­ter vore bestræ­bel­ser på at få fle­re med­lem­mer. Sam­men med andre dan­ske gol­f­klub­ber – dog kun Hals Gol­f­klub nord for Lim­fjor­den – og DGU afhol­der vi en “Åbent Hus Dag” – den 30. august. Vi mødes kl. 10:30 sene­st, og der vil være træ­ning af Mor­ten Hede­gaard, spil med gun­start på gul eller blå sløj­fe fra oran­ge tee­sted, og lidt at spi­se og drik­ke – for­hå­bent­lig på terrassen.

Det er ikke menin­gen at alle dine ven­ner skal med ud og spi­se på klub­bens reg­ning, men har du nog­le ven­ner eller bekend­te som over­ve­jer gol­f­spil­let – så er du meget vel­kom­men. Vi vil lave en god og hyg­ge­lig dag, hvor vi på en afslap­pet måde kan give dine gæster en tur på banen, og vise vort dej­li­ge klubhus. Ikke mindst kan du frem­vi­se en af Dan­marks bed­ste og smuk­ke­ste golfklubber.

Der vil bli­ve ophængt pla­ka­ter i klubhu­set, og bli­ve trykt nog­le fly­ers, som du kan tage med og vise dine venner/bekendte – de er fær­di­ge pri­mo august.

Dato­en for arran­ge­men­tet er lagt wee­ken­den efter “Made in Den­mark” tur­ne­rin­gen i Him­mer­land, og DGU siger tak for din hjælp til klub­ben ved at lave en gave­pak­ke med bl.a. ind­gangs­bil­let og gra­tis par­ke­ring til den sam­me tur­ne­ring i 2016. Vi vil på dagen have et til­bud på prø­ve­med­lem­s­skab for nybe­gyn­de­re og med­lem­stil­bud for etab­le­re­de spil­le­re, som ønsker at skif­te klub. Nye spil­le­re kan sag­tens nå at få “køre­kor­tet” i løbet af august/september og spil­le den hvi­de sløj­fe hele vinteren.

Reser­ver alle­re­de nu dagen – 30. august – kl. 10:30. Det bli­ver en god dag!

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub