Skt. Hans turnering

Til alle medlemmer!

Og det er med vil­je, at alle er frem­hæ­vet. For vi mener nem­lig alle… uan­set handicap.

Sct. Hans Tur­ne­rin­gen lør­dag d. 23. juni får igen i år en extra twist under mot­to­er­ne: ”Det´ sør­me hyg­ge­ligt, du!” og ”Det bli­ver hek­se­hy­leskægt!” For hyg­ge­ligt og skægt er net­op det, det dre­jer sig om i den­ne tur­ne­ring, hvor en spe­ci­el mat­ch­form tager hen­syn til alle han­di­cap, så vi alle får en god og lidt ander­le­des Sct. Hans aften.

I kan mel­de jer til som hold (4‑bold)… eller du/I kan mel­de dig/jer til som enkelt­per­so­ner eller par. Så sør­ger udval­get for, I kom­mer på en god bold. Til­mel­ding er bin­den­de efter ons­dag den 20. juni kl. 21.00

Del­ta­gel­se pr. pers. er kr. 150,- der både dæk­ker mat­ch­fee (kr. 25,-) og Kri­sti­ans gode gril­l­mad + kaf­fe og hek­se­fin­gre (kr. 125,-)… og inklu­de­rer til­med hugor­mes­aft til­sat timi­an, let­kog­te tud­seøjn rul­let i car­ry samt skarntyde.

Kaf­fen ser­ve­res i klubhu­set efter bålet.

Ikke gol­f­spil­len­de fami­lie og ven­ner er vel­kom­ne til at del­ta­ge i grill, steg og bålar­ran­ge­men­tet efter gol­f­mat­chen  ( pris pro per­son kr. 125,-).

Til­mel­ding på mail: info@broenderslevgolfklub.dk eller hos Ulla i klubhuset.

(NB: Egen mad og drik­ke­va­rer må ikke nydes i klubhu­set eller på terrassen.)

Pro­gram­met er:

Kl. 17.30 Alle møde på ter­ra­sen til heksedrik
Kl. 18.15 9 hul­lers hold­match med spil til heks
Kl. 21.00 Kri­sti­an griller

Her­ef­ter tæn­des bål og den gyld­ne kost overrækkes.

Et mere udfør­ligt pro­gram kan ses på pla­ka­ten i klubhuset

Det ene­ste du skal gøre, er at til­mel­de dig sene­st d. 20. juni kl. 21.00 på gol­f­box eller hos Ulla på kon­to­ret. Så er du med til en aften, der bli­ver ”hek­se­hy­leskæg”.

Og glem ikke, at jo fle­re vi er, jo hyg­ge­li­ge­re bli­ver det.

Så kom med til golf, bål, grill, sang, hyg­ge, skæg, en mas­se godt samvær m.m… og glem så hel­ler ikke mulig­he­den for at erhver­ve dig det flot­te trofæ:

”Den Gyld­ne Kost”
der inklu­de­rer en tur syd­på med afrej­se sam­me aften!!!

Hil­sen Ulla, besty­rel­sen og Sct. Hans-udvalget.