Skaf flere medlemmer

Kære med­lem,

Den 21. august afhol­der vi i sam­ar­bej­de med DGU og Nord­jy­ske bank 2 arran­ge­men­ter i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Det ene er en tur­ne­ring sponso­re­ret af Nord­jy­ske bank, og det andet er

Spil med.….…. .

Med Spil med.…, ønsker vi hjælp fra vore med­lem­mer til at tage fami­lie, ven­ner og/eller bekend­te med på banen og vise dem vor bane og vort klubhus. Vi har med suc­ces haft lig­nen­de arran­ge­men­ter både sid­ste år og i år, og der vil være liv i klub­ben idet der spil­les match sam­ti­dig på gul/rød sløj­fe. Med­lem­s­ar­ran­ge­men­tet star­ter kl. 10:00, og der vil være træ­ning sam­men med Mor­ten Hede­gaard, spil på banen – blå sløj­fe – og efter­føl­gen­de infor­ma­tion med lidt at spi­se og drik­ke. Der træk­kes lod om gode gevin­ster blandt de del­ta­gen­de gæster på dagen. For­må­let med dagen er selv­føl­ge­lig at skaf­fe fle­re medlemmer.

Kom og mød frem med så man­ge gæster du kan – både Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get og Begyn­der­ud­val­get vil være der på dagen og tage imod. Det bli­ver en god dag i Brøn­der­s­lev Golfklub.

 

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get