Sidste hop fra Challenge 54 i 2018

Det var sta­dig ener­gi til­ba­ge til et afslut­ten­de hop­pe-bil­le­de, da del­ta­ger­ne i vores før­ste udga­ve af Chal­len­ge 54, lør­dag aften hav­de afslut­tet alle 3 runder.

Det var med spæn­ding og højt humør, at del­ta­ger­ne kl. 5:00 lør­dag mor­gen slog ud til 1. run­de. Humø­ret var sta­dig højt da der blev slå­et ud til fina­ler­un­den kl. 15:30 og da det kun var 3 points for­skel mel­lem 1. og 4. plad­sen, var der også spæn­ding om resul­ta­tet da fører­bol­den slog ud som de sid­ste. Med en impo­ne­ren­de sid­ste run­de i 41 point, hen­sat­te René Niel­sen dog de øvri­ge del­ta­ge­re til at kæm­pe om de sekun­dæ­re placeringer.

Da det kræ­ver en ind­sats lidt udover det sæd­van­li­ge at gen­nem­fø­re 3 run­der golf på sam­me dag, valg­te vi at udde­le lidt fle­re præ­mi­er end nor­malt i for­hold til antal deltagere.

Vin­de­ren fik, udover præ­mie, også en impo­ne­ren­de van­dre­po­kal, sponso­re­ret af Lars Hahn Rasmussen.

Vin­der­ne blev:

  1. René Niel­sen, 110 point
  2. Ben­ny Chri­sten­sen, 103 point
  3. Paul Ander­sen, 95 point
  4. Jens Jørn Peder­sen, 95 point
  5. Lars Lar­sen, 94 point
  6. Tor­b­jørn Gros­smann Ander­sen, 90 point
  7. Stef­fen Jør­gen­sen, 83 point

Tur­ne­rings­ud­val­get høste­de god erfa­ring ved afvik­ling af tur­ne­rin­gen, som vi vil eva­lu­e­re på, med hen­syn til frem­ti­di­ge afviklinger.

Tak til alle del­ta­ge­re for en helt igen­nem fan­ta­stisk dag

På veg­ne af Turneringsudvalget

Ken­neth Emil Møller