Rotarys velgørende arrangement i Brønderslev Golfklub

For 5. år i træk afhold­te Brøn­der­s­lev Rotary Klub et stort vel­gø­ren­de arran­ge­ment i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Og vi må sige, at vej­ret var sim­pelt hen fan­ta­stisk – ja, end­da meget varmt, da solen skin­ne­de fra en skyfri himmel.

Jens Arne Hede­gaard fra Brøn­der­s­lev Rotary Klub bød alle spil­ler­ne vel­kom­ne. Først skul­le der nydes en læk­ker mor­gen­buf­fet fra Gol­fcaféen, hvor­ef­ter der skul­le spil­les 18 hul­lers golf på en bane der stå helt per­fekt og afslut­ning med dej­lig frokost­buf­fet og præmieuddeling.

60 spil­le­re fra loka­le for­ret­nin­ger og fir­ma­er delt­og i dagen, da alle ønske­de at støt­te op om Brøn­der­s­lev Rotary Klub. Over­skud­det går til gode for­mål i lokalområdet.

Resul­ta­tet af tur­ne­rin­gen blev:

Nr. 1: Hjal­lerup Mure­ren med Tho­mas Ander­sen, Tho­mas Borup, Kri­sti­an P. Han­sen og Paw Jen­sen – 117 point

Nr. 2: Nybo­lig Brøn­der­s­lev med Peter Neder­gaard, Mor­ten Hede­gaard, Inge Hede­gaard og Mor­ten Jen­sen – 113 point

Nr. 3: Nord­jyl­lands Idræts­højsko­le med Søren Albert­sen, Lass Krogh, Jakob Skib­sted, Malt­he Berg Peder­sen – 104 point

Nær­mest flag blev vun­det af:

Inge Hede­gaard fra Hol­det Nybo­lig Brøn­der­s­lev – Blå 3

Tove Lenith fra hol­den Fis­her Inve­st­ments Nor­den– Blå 5

Mor­ten Hede­gaard fra hol­det Nybo­lig Brøn­der­s­lev (igen) – Gul 2

Peter Neder­gaard fra hol­det Nybo­lig Brøn­der­s­lev (Igen) – Gul 7

Bil­hu­set Brøn­der­s­lev hav­de stil­let en bil – 208 Peu­geot – på høj­kant, såfremt en af spil­ler­ne lave­de hole in one. Det ske­te desvær­re ikke.

Det mest lige dri­ve blev vun­det af Svend Erik Trud­s­lev fra hol­det Spar V.

Under tur­ne­rin­gen kør­te Brøn­der­s­lev Rotary Klub rundt med lidt til maven og ganen fra Spar i Øster Brøn­der­s­lev. Og det var meget til­trængt i den­ne varme?

Næste år bli­ver tur­ne­rin­gen afholdt den 20. august 2021.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub tak­ker Rotary for at afhol­de deres Gol­f­dag her.