Resultater fra Sponsorturnering | Brønderslev Golfklub

Resultater fra Sponsorturnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har i dag afholdt tur­ne­ring for sponso­rer­ne i klub­ben. Det er en stor dag, som har betyd­ning for gol­f­klub­ben, da det er vig­tigt for klub­bens øko­no­mi, at alle dis­se sponso­rer støt­ter klubben.

Tur­ne­rin­gen blev afholdt som en hold­t­ur­ne­ring, hvor de 3 bed­ste sco­re på hvert hul var tællende.

Resul­ta­tet blev:


Vin­der­hol­det med 118 point blev Brdr. Hos­bond med Jan Thom­sen, Kim Hor­n­b­jerg, Per Nør­gaard, Mor­ten Olsen

Nr. 2 med 117 point blev Nord­jy­ske Bank med Tho­mas Peter­sen, Ole Otto­sen, Ole Ravn­slund, Jens Jørn K. Jensen

Nr. 3 med 111 point blev Vester­bro Seri­gra­fi med Claus Iver­sen, Maj­britt Iver­sen, Per Kol­lerup Jen­sen, Rune Eklund

Nr. 4 med 109 point blev Dan­ske Bank med Ole Bøgh Johan­sen, Hugo Kjær, Kir­sten Juel Jen­sen, Jens Arne Hedegaard.

Mest lige dri­ve på blå 7 blev vun­det af Jan Kjøl­by fra Alga­de Optik. Hans bold lan­de­de lige på stre­gen. – FLOT

Nær­mest flag på gul 2 blev vun­det af Jens Skib­sted med 6,56 m.

Nær­mest flag på blå 3 blev vun­det af Bri­an Han­sen med 1,42 m

Kir­sten Juel slut­te­de af med at tak­ke alle sponso­rer for deres støt­te til klubben.