Resultater fra sommerhulspil

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har net­op over­stå­et vores tra­di­tio­nel­le sommerhulspil.

Semi­fi­na­le og fina­le bli­ver spil­let for­mid­dag og efter­mid­dag sam­me dag, så det kan være nød­ven­digt med 36 hul­ler, og i år blev det nød­ven­digt med 37 hul­ler for at fin­de vin­der­ne, da det ikke var afgjort efter 36 huller.

Præ­mi­er­ne var rig­tig flot­te, og de er spon­se­ret af Jyske Bank, så selv om det koster man­ge fadøl at kom­me til fina­len, så kan det godt beta­le sig.

Spil­ler­ne fik det bed­ste vejr man kun­ne tæn­ke sig, eller som der blev sagt: “så var vej­ret bed­re end det var i sommer”.

Vin­der­ne blev:
1. præ­mie: Claus og Oli­ver Mor­ten­sen, som hver blev inde­ha­ver af en Weber gas­grill To Go.
2. præ­mie: Niels Dals­gaard og Jan Thom­sen, som hver fik et flot grill­sæt fra Weber, bol­de mm.
3. præ­mie: Lars Hahn Ras­mus­sen og Ken­neth Emil Møl­ler, som hver fik en flot skål mm.
4. præ­mie: Peter Dals­gaard og Kim Skri­ver, som hver fik en flot skål og bolde.

Præ­mi­er­ne blev over­rakt af Hen­rik Hei­del­bach fra Jyske Bank.
Han love­de sam­ti­dig at være sponsor næste år, så bare for­tæl vidt og bredt om den­ne helt fan­ta­sti­ske tur­ne­ring, hvor det køli­ge over­blik kan være en for­del, samt en rig­tig god makker.