Resultater fra Roeturnering

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har søn­dag den 5. okto­ber afholdt den tra­di­tio­nel­le Roe­tur­ne­ring som Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er kendt for i hele Dan­mark. Man­ge syn­tes nok vi er nog­le skø­re Ven­del­bo­e­re, men det er en vir­ke­lig sjov dag hvor fla­get er skif­tet ud med en roe. Anled­nin­gen til vi spil­ler roe-tur­ne­ring er et levn fra klub­bens spæ­de start hvor der ofte har været regelspørgs­mål i klubhu­set, og Argo Ager opgav på et tids­punkt og sag­de at ”man lige så godt kun­ne sæt­te roer i hul­ler­ne i ste­det for flag”.

I søn­dags var vi 78 del­ta­ge­re som hav­de et vir­ke­ligt her­ligt efter­år­s­vejr at spil­le i. Ingen regn, en frisk blæst og sol, lige noget som gol­f­spil­le­re ønsker sig. Tur­ne­rin­gen blev afvik­let som en Bogieturnering.

Præ­mi­er­ne er som tid­li­ge­re år spon­se­ret af Vin­spe­ci­a­li­sten i Alga­de der igen i år hav­de bedt mor Else om at over­ræk­ke præ­mi­er da Kri­sti­an var forhindret.

De gla­de vin­de­re var:

A‑række her­re:
 1. pr.
Emil Losan­ge +10
 1. pr.
Peter Chri­sti­an­sen +8
 
B‑rækken her­re:
 1. pr.
Kim Hvid Jakobsen +12
 1. pr.
Jan Kingo +11
 1. pr.
Knud Nør­gaard +10
 
C‑række her­re:
 1. pr.
Hen­ning Sørensen +14
 1. pr.
Hen­rik Nørgaard +11
 1. pr.
Chri­sti­an Ejlertsen +8
 
A‑række damer
 1. pr.
Maj­britt Iversen +13
 
B‑række damer
 1. pr.
Iris Jakob­sen +11
 1. pr.
Con­ny Jensen +11
 1. pr.
Elin Peder­sen +11

2014_Roeturnering_vindere

Maj­britt Iversen
Turneringsudvalget