Resultater fra roeturnering | Brønderslev Golfklub

Resultater fra roeturnering

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har afvik­let den årli­ge roe­tur­ne­ring, spon­se­ret af Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev. Der var som tid­li­ge­re år flot­te vin­ga­ver til de hel­di­ge vindere.

Der var 71 gla­de gol­f­spil­le­re, der jag­te­de roer­ne rundt på banen i en bogey tur­ne­ring, hvor det hand­le­de om at ram­me roen, der var pla­ce­ret i hul­ler­ne i ste­det for et flag. Nu love­de DMI ikke det bed­ste vejr til en run­de golf, men reg­nen kom først da spil­ler­ne mang­le­de 3 huller.

Tur­ne­rin­gen er en gam­mel tra­di­tion, der ræk­ker til­ba­ge til klub­bens begyn­del­se i 70’erne.

Vin­der­ne i de for­skel­li­ge ræk­ker blev:

Dameræk­ken
1. Git­te Rune +11
2. Maj­britt Iver­sen +9
3. Anne Met­te Wit­trup +7

Her­reræk­ken A
1. Emil Losan­ge +11
2. Hans Chr. Mari­e­gaard +11
3. Chris Jes­per­sen +11

Her­reræk­ken B
1. Bjar­ne Sie­ker +13
2. Kri­sti­an Edgar +11
3. Jens Reg­ner Søren­sen +10
4. Kim Mourit­sen +9

Efter præ­mie­over­ræk­kel­sen var der rig­tig god mad fra køk­ke­net, hvor Kri­sti­an og Rik­ke hav­de til­be­redt de lækre­ste ret­ter til de sult­ne spil­le­re, og der var rige­ligt med mad.

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har gen­nem hele sæso­nen haft en gen­nem­gå­en­de tur­ne­ring hvor der var præ­mi­er til de 3 bed­ste spil­le­re. Sun Char­ter var sponsor med 3 gave­kort af 1.000 kr.

Vin­der­ne blev:
1. Berit Skovgaard
2. Svend Dissing
3. Ken­neth Emil Møller

På tur­ne­rings­ud­val­gets vegne
Maj­britt Iversen