Resultater fra roeturnering

2015_Vindere_Roeturnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har atter i år gen­nem­ført vores roe­tur­ne­ring for 74 deltagere.

Den­ne tur­ne­ring er star­tet i Brøn­der­s­lev i eet af de før­ste år klub­ben eksi­ste­re­de, pga. et regelspørgsmål.

En tur­ne­ring som man­ge ser frem til, da fla­get den­ne dag er skif­tet ud med en roe, som man så skal prø­ve at ram­me, eller bla­de­ne, bare de sta­dig hæn­ger fast på roen, i så få slag som muligt.

Tur­ne­rin­gen er en Bogie-tur­ne­ring, hvor det bed­ste resul­tat på hver hul er et plus.

Alle hav­de en god dag, vej­ret var med os, ingen vind, tem­pe­ra­tur på omkring 12 gra­der og overskyet.

Det gode vejr kun­ne også ses i de høje scores.

De flot­te vin­præ­mi­er var også som sæd­van­ligt spon­se­ret af Vin Spe­ci­a­li­sten i Brønderslev.

Der bli­ver sik­kert skæn­ket nog­le gode glas vin i aften. Vine­ne så i hvert­fald gode ud.

Tur­ne­rings­reg­le­men­tet til­la­der ikke vi udde­ler vin til juni­o­rer, så Simon blev bega­vet med nog­le gode bolde.

A‑række her­rer:
1. Bir­ger Jen­sen +9
2. Peter Dals­gaard +9

B‑rækken her­rer:
1. Claus Holm +11
2. Svend Dis­sing +9
3. Kim Hvid Jacob­sen +8

C‑rækken her­rer:
1. Simon Kol­lerup Ander­sen +8
2. Per Hen­rik Niel­sen +7
3. Jan Krøl­le Niel­sen +4
4. Tor­ben Simo­ni Jør­gen­sen +4

A‑rækken damer:
1. Maj­britt Iver­sen +8

B‑rækken damer:
1. Elisa Johan­sen +9
2. Anni Told­bod +9
3. Eva Wag­ner +8

Tur­ne­rings­ud­val­get