Rejsegilde på ny overdækning

Der afhol­des rej­se­gil­de med hånd­vær­ker­ne ons­dag den 7. maj kl. 14.30.

Den offi­ci­el­le ind­vi­el­se af den ny over­dæk­ning vil fin­de sted en gang i juni måned og til det­te arran­ge­ment vil alle der har været invol­ve­ret i byg­ge­ri­et samt klub­bens med­lem­mer bli­ve inviteret.

Dato­en for sel­ve ind­vi­el­sen vil fore­lig­ge pri­mo juni idet med­lem­mer af klub­ben nu skal i gang med at opsæt­te yder­be­klæd­nin­gen samt fær­dig­gø­re alt maler­ar­bej­de. Både vor pro Mor­ten Hede­gaard og man­ge med­lem­mer glæ­der sig til at byg­nin­gen kan tages i brug.

Så læn­ge områ­det ved byg­ge­ri­et er afspær­ret bedes man respek­te­re at det ikke må benyt­tes. Det­te sker af sik­ker­heds­mæs­si­ge årsager.

Byggeudvalget/Brønderslev Gol­f­klub.