Referat af medlemsmøde den 4. februar i klubhuset

Tak for den sto­re opbak­ning fra med­lem­mer­ne – vi var over 100 del­ta­ge­re, hvoraf de ca. 70 spi­ste inden møde­ts start. Den­ne opbak­ning er så vig­tig i en klub, og sik­ke en start for vor nye kok – Ras­mus og hans med­hjæl­per Chri­sti­an. De lave­de både god mad før mødet og fin kage til kaf­fen. Vi kan glæ­de os til en god sæson med vort nye kokketeam.

Her­med et kort refe­rat af mødet:

Vi skal have 100 fle­re medlemmer

Hove­d­em­net for afte­nen var, at klub­ben ger­ne vil have ca. 100 fle­re med­lem­mer – pri­mært for at dæk­ke de sti­gen­de omkost­nin­ger ved at dri­ve klub­ben. Besty­rel­sen hav­de alli­e­ret sig med Kim Ulda­hl fra DGU, som frem­lag­de pla­nen for de akti­vi­te­ter, der gen­nem­fø­res i for­å­ret og som­me­ren. Han gen­nem­gik også resul­ta­ter­ne af under­sø­gel­sen – Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum – hvoraf det frem­gik, at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub lå meget fint og højt i alle målin­ger. Net­op at vor ambas­sa­dørsco­re er høj gør, at der er stor vel­vil­je til at hjæl­pe med at få fle­re med­lem­mer. Vi kan lide at spil­le og er gen­nem­gå­en­de gla­de for vor klub. Føl­gen­de akti­vi­te­ter gennemføres:

Den 19. april: ”Gol­fens Dag” – lands­dæk­ken­de akti­vi­tet i sam­ar­bej­de med DGU og ”Bymester­ska­ber for ikke gol­fe­re i Brøn­der­s­lev” – at få nye gæster på banen og et besøg i klubben.

Den 24. april og den 29. maj: 2 fre­da­ge med ”Spil med en ven”. Som med­lem kan du invi­te­re en eller fle­re gæster, som er poten­ti­elt kom­men­de med­lem­mer, med på den sto­re bane og spil­le 9 hul­ler texas scram­b­le. I vil få lidt at spi­se og drik­ke samt nog­le gode til­bud om at bli­ve medlem.

På med­lem­s­mø­det var hold­nin­gen posi­tiv, og der vil i god tid inden afhol­del­se bli­ve gjort opmærk­som på oven­nævn­te arran­ge­men­ter. Noter dog alle­re­de nu datoerne.

Der vil i hele for­lø­bet bli­ve ori­en­te­ret om, hvor­le­des det går med til­gan­gen – der ophæn­ges en pla­kat ved ind­gan­gen til klubhu­set med resultaterne.

Tak til Kim fra DGU.

Nyt fra Cafeen

Ras­mus for­tal­te lidt om sæso­nen i cafe­en, som åbner ca. 1. marts. Alle­re­de fra den 13. febru­ar kan der afhen­tes ”fre­dags­fisk” – en spæn­de­ne fiske­ret, som vari­e­rer fra uge til uge – lige til at sæt­te i ovnen, når du kom­mer hjem. Husk at bestil­le dagen i forvejen.

Hjem­mesi­den er ved at bli­ve til­ret­tet og vil bl.a. inde­hol­de menu­er­ne i cafe­en, mad ud af huset og mad til sel­ska­ber. Der vil være nye spæn­den­de ret­ter i cafe­en til rime­li­ge pri­ser. Pri­ser­ne for drik­ke­va­rer for­bli­ver som i 2014.

Cafe­ens mail er: golfcafe(at)broenderslevgolfklub.dk

Nyt fra Proen

Mor­ten ori­en­te­re­de om akti­vi­te­ter for sæson 2015. Gol­fshop­pen er ble­vet Flags­hip Sto­re – hvil­ket bety­der stør­re udvalg og bed­re til­bud. Der er udar­bej­det en bro­chu­re, som for­tæl­ler om de man­ge træ­nings­til­bud – nyt er bl.a. klub36 – til dem, der spil­ler over HDC 36. Se hans flot­te bro­chu­re. Mor­ten har til­knyt­tet en hjæl­pe­træ­ner – Jens Bjer­ge­gaard – som blev præ­sen­te­ret på mødet. Husk, at Gol­fshop­pen har pris­ga­ran­ti på pro­duk­ter­ne, og at jo fle­re, der bru­ger den, jo bed­re bli­ver den.

”Rigets Til­stand”

Chri­sti­an Toft præ­sen­te­re­de den øko­no­mi­ske situ­a­tion og for­vent­ning til års­re­sul­ta­tet for 2014. Alt tyder på et resul­tat bed­re end bud­get­te­ret. Det­te er glæ­de­ligt, idet klub­ben, som tid­li­ge­re oplyst, har haft ekstra udgif­ter til et for­lig med 3F, og min­dre ind­tæg­ter på grund af mang­len­de salg i cafe­en op til jul – nor­malt en god peri­o­de for salg ud af huset.

Bud­get for 2015 er også ved at være på plads – vi skal have bud­get­tet til at balan­ce­re, men desvær­re har vi mistet med­lem­mer over de sene­ste 3 år – det­te gør opga­ven van­ske­li­ge­re end hidtil.

Der­for støt op omkring – Skaf fle­re medlemmer.

Fri­vil­li­ge hjælpere

På grund af fal­den­de ind­tæg­ter har vi behov for så man­ge fri­vil­li­ge som muligt.

Vi star­ter lør­dag den 28. marts kl. 09.00 med ”Opryd­nings­da­gen”, hvor der er opga­ver til alle, og hvor der alle­re­de er udpe­get arbejds­le­de­re. Vi arbej­der ind­til kl. 13.00, hvor­ef­ter der ser­ve­res en frokost på klub­bens reg­ning. Husk nu at til­mel­de dig – og det skal ske på Gol­f­box, på sam­me måde som når du til­mel­der dig en tur­ne­ring – eller ved at rin­ge til Ulla på 98823281. Du kan alle­re­de ved til­mel­ding udvæl­ge det arbej­de, du foretrækker.

På Gol­f­box vil der lige­le­des bli­ve opret­tet faste opga­ver, som skal vare­ta­ges i sæso­nen. Der er sta­dig man­ge ledi­ge opga­ver, så du skal ikke hol­de dig til­ba­ge. På for­hånd tak.

Som noget nyt afhol­des der i efter­å­ret en ”Fri­vil­lig Match” for alle fri­vil­li­ge – vi skal spil­le, hyg­ge os og have lidt godt at spi­se. Til­mel­ding via Gol­f­box sene­re på året.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub
Febru­ar 2015.