Referat af medlemsmøde den 22. september 2014

For­man­den – Ove Peder­sen – bød vel­kom­men og ori­en­te­re­de bl.a. om, at byg­ge­ri­et af udslags­hu­set var fær­digt, og at omkost­nin­gen blev holdt inden­for bud­get på kr. 250.000. Den sam­le­de pris androg kr. 500.000 – inklu­si­ve por­te, men både til­skud, sponsora­ter, fri­vil­li­ge hjæl­pe­re og marat­hongol­fer­ne har gjort, at byg­ge­ri­et blev holdt inden­for det budgetterede.

Øster Brøn­der­s­lev Spa­re­kas­ses Fond har støt­tet klub­ben med kr. 20.000, så der nu kan ind­kø­bes nye ter­ras­se­bor­de til klub­ben. Fra for­å­ret vil der der­for være nye møb­ler på hele ter­ras­sen, idet der tid­li­ge­re er givet til­sagn om til­skud fra Roy­al Uni­brew om køb af yder­li­ge­re 30 sto­le til terrassen.

Ove bemær­ke­de, at der var fær­re del­ta­ge­re end nor­malt, og at besty­rel­sen opfat­te­de det­te som et tegn på, at med­lem­mer­ne føl­te sig godt ori­en­te­ret via hjem­mesi­den og med­del­el­ser fra kontoret.

Øko­no­mi:
Chr. Toft ori­en­te­re­de om ”Rigets til­stand”, og efter 8 måne­der af 2014 er regn­skabs­re­sul­ta­tet som bud­get­te­ret, og næsten iden­tisk med resul­ta­tet fra sid­ste år på sam­me tid. Der er siden nytår til­kom­met 30 nye med­lem­mer, men det­te er 20 min­dre end bud­get­te­ret – til gen­gæld er der ca. 300 fle­re gre­en­fe­e­spil­le­re. Det­te sam­men­holdt med stør­re ind­tæg­ter på sponsor­si­den gør, at ind­tæg­ter­ne lig­ger på niveau med det bud­get­te­re­de. Der er en stærk sty­ring af omkost­nin­ger­ne og en stor ind­sats fra både ansat­te og fri­vil­li­ge, der gør, at også omkost­nin­ger­ne hol­des på det ønske­de niveau. Besty­rel­sen håber på et over­skud for året på ca. kr. 100.000, for­ud­sat at der ikke kom­mer sto­re ufor­ud­se­te udgif­ter resten af året.

Pro­en:
Mor­ten Hede­gaard – star­te­de med at tak­ke for den fine mod­ta­gel­se, han hav­de fået i klub­ben – han nød at være til­ba­ge i Brøn­der­s­lev. Frem til 1. novem­ber hol­der golf-butik­ken åbent hver­da­ge fra 10 – 17 og wee­kends fra 9 – 16. Træ­ning afta­les indi­vi­du­elt. Efter 1. novem­ber er golf-butik­ken luk­ket, men hol­der åbent i wee­ken­der­ne 6/7. og 13/14. decem­ber med julestem­ning og gode gave­til­bud. Vin­ter­træ­ning kan afta­les med Mor­ten, og fore­gå enten uden­dørs eller i det afluk­ke­de udslagshus.

Mor­ten oply­ste, at der til for­å­ret vil være nye træ­nings­ak­ti­vi­te­ter, og at han vil få en pro-assi­stent.  Mor­ten frem­kom­mer med yder­li­ge­re oplys­nin­ger i en sene­re information.

Banen:
Leif Simon­sen oply­ste, at der vil bli­ve etab­le­ret oran­ge tee­ste­der på de 4 sløj­fer fra sæson­start 2015. Det­te sker for at hjæl­pe nye spil­le­re i gang, idet man så und­går lan­ge slag over slug­ter og søer. De nye tee­ste­der vil bli­ve rated og anført på de nye sco­re­kort. Desvær­re er banen også i år angre­bet af gåse­bil­ler. Det er meget dyrt at sprøjte, og det­te hjæl­per kun i det år, der sprøjtes – ikke efter­føl­gen­de år.

Der blev udtrykt stor ros til vore gre­en­ke­e­pe­re for en meget smuk bane. Leif påpe­ge­de, at såvel med­lem­mer som gæster bur­de ret­te nedslags­mær­ker op på gre­ens. Også læg­ge tørv på plads på fairways og rive i bun­kers. Det bør være i alles inter­es­se, at dis­se ting gøres på hvert hul – og hver gang.

Klub­ben søger hjælp til at rive prop­per sam­men på gre­ens. Vi skal så hur­tigt som muligt have prop­pet alle gre­ens, men det kræ­ver en tør peri­o­de. Vi kan bru­ge man­ge hjæl­pe­re, og du kan væl­ge at hjæl­pe fra en dag i 3–4 timer op til 3 hele dage – du bestem­mer selv hvor meget, men der er vir­ke­lig behov for din hjælp. Ring til kon­to­ret på 98823281 og oplys navn og tele­fon, samt hvor læn­ge du vil hjæl­pe, så kon­tak­ter vi dig, når det bli­ver aktu­elt. Du hjæl­per både klub­ben og dig selv.

”Gol­f­spil­le­ren i centrum”:
Besty­rel­sen har ved­la­get, at klub­ben frem­over skal øge ind­tæg­ter­ne med ca. kr. 500.000 om året. Det­te er nød­ven­digt for at fort­sæt­te den gode udvik­ling, for at bibe­hol­de det fine anlæg og sik­re balan­ce i øko­no­mi­en. Det er også fast­lagt, at vi ikke kan spa­re os frem til det­te beløb.

Med­lems- og gæste­un­der­sø­gel­sen – ”Gol­f­spil­le­ren i cen­trum” – giver os oplys­ning om, hvil­ke ind­sats­om­rå­der der skal sat­ses på for at opnå en stør­re ind­tægt. Under­sø­gel­sen viste klart og tyde­ligt, at både bane og klubhus samt træ­nings­fa­ci­li­te­ter­ne er i bed­ste stand med topka­rak­te­rer fra både med­lem­mer og gæster. Det sam­me gæl­der den måde, vi tager imod gæster på, og hvor­le­des vi ind­slu­ser nye medlemmer.

I sam­ar­bej­de med en kon­su­lent fra DGU var det der­for ind­ly­sen­de, at ind­sats­om­rå­der­ne for Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, var at udnyt­te de posi­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger fra gæster og med­lem­mer, på at skaf­fe fle­re med­lem­mer og fle­re gæster – udnyt­te de gode faci­li­te­ter. Opga­ven blev at skaf­fe 100 fle­re med­lem­mer, eller 50 med­lem­mer og 1000 fle­re gre­en­fe­e­spil­le­re. Umid­del­bart måske en umu­lig opga­ve, men i 2014 skaf­fer vi ca. 30 nye med­lem­mer og måske 400 fle­re gre­en­fe­e­spil­le­re, så med en plan­lagt, effek­tiv fæl­les ind­sats bur­de det være muligt.

Under­sø­gel­sen viste også, at Brøn­der­s­lev Gol­f­klub fra med­lem­mer­ne fik en ”Ambas­sa­dørsco­re” på hele 70% – langt over lands­gen­nem­snit. En ”Ambas­sa­dør” er et klub­med­lem, som meget ger­ne vil anbe­fa­le et fami­lie­med­lem, en ven eller en kol­le­ga at spil­le golf i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub. Der­for bli­ver det vore med­lem­mer, der skal ”sæl­ge” med­lem­s­ska­ber til fami­lie, ven­ner og kolleger.

Akti­vi­te­ter­ne skal plan­læg­ges omhyg­ge­ligt, og det har DGU lovet at hjæl­pe os med. Der skal udpe­ges 5–10 med­lem­mer, som skal vide­re­gi­ve ”salgs­bud­ska­bet” til de man­ge, og det­te vil ske i løbet af efter­å­ret, så alt kan være klar til ”angreb” i det nye år. Med­lem­mer­ne vil løben­de bli­ve ori­en­te­ret om udviklingen.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub