Referat af medlemsmøde den 20. oktober 2015

103 med­lem­mer delt­og i mødet, som blev afholdt kl. 19:30 – efter den ekstra­or­di­næ­re generalforsamling.

Føl­gen­de punk­ter blev gennemgået:

1. Virk­som­heds­plan

Ove Peder­sen gen­nem­gik den nye virk­som­heds­plan, som lig­ger på hjem­mesi­den. Han foku­se­re­de på ændrin­ger i ansvars­om­rå­der for de enkel­te udvalg.

2. ”Rigets til­stand” og golfcafeen

Met­te Lun­din ori­en­te­re­de om den øko­no­mi­ske situ­a­tion. Desvær­re har gol­fca­fe­en ikke kun­net over­hol­de bud­get­tet, hvil­ket med­fø­rer, at det for­ven­te­de års­re­sul­tat for klub­ben påvir­kes til­sva­ren­de. Der vil være sto­re van­ske­lig­he­der med at opfyl­de det opstil­le­de bud­get for 2015.

Gol­fca­fe­en hol­der åbent ind­til uge 51, og det er aftalt, at Tina Slet­ten betje­ner både gæster og med­lem­mer i den peri­o­de – dog med redu­ce­re­de åbning­sti­der, som kan ses på hjem­mesi­den. Besty­rel­sen er gået i dia­log med Tina om sæson 2016, og sam­men med ide­er fra med­lem­mer vil besty­rel­sen i den kom­men­de tid fast­læg­ge ram­mer for cafe­drif­ten i 2016 og frem­over. Gol­fca­fe­en er en ser­vi­ce over for vore med­lem­mer og de man­ge gæster, der spil­ler på vores bane. Med­lem­mer­ne vil bli­ve ori­en­te­ret fremadrettet.

3. Banen – vin­te­r­en 2015/16

Hen­rik Jen­sen ori­en­te­re­de om, at der er lavet en 18-huls vin­ter­ba­ne, og at den ikke tages i brug før efter nytår – med min­dre vej­ret kræ­ver det.

Af stør­re arbej­der i vin­ter kan næv­nes, at sti­er­ne bli­ver opgra­de­ret, og at man vil se på mulig­he­der for at bort­le­de vand fra rød 6 og 7. Det der ska­ber pro­ble­mer er vand fra åen. Der vil også bli­ve tyn­det ud i nyplan­te­de læbæl­ter for at give plads til de nye træer.

4. Nyt fra proen.

Mor­ten Hede­gaard tak­ke­de for en god sæson og udtryk­te håb om, at end­nu fle­re vil­le benyt­te sig af træ­ning i sæson 2016. Der vil ske man­ge spæn­den­de ting i 2016 – bl.a. vil der kom­me besøg af de sto­re leve­ran­dø­rer, som vil demon­stre­re nyt udstyr. Ping vil være ny leve­ran­dør af jern og køl­ler – spe­ci­elt vel­eg­ne­de til de ”mod­ne” spillere.

5. Regions­golf, klub­mester­ska­ber og sportsresultater.

Jan Kingo for­tal­te om de afhold­te klub­mester­ska­ber og hvil­ke reg­ler, der gæl­der for del­ta­gel­se. Lige­le­des om de gode sport­s­li­ge resul­ta­ter, hvor BG bl.a. spil­ler i 1. division.

Flem­m­ing Lau­er­sen ori­en­te­re­de om Regions­golf, og om ændre­de reg­ler og alders­grup­per. Se mere om det­te på hjem­mesi­den under Medlemmer/Regionsgolf – den­ne side opda­te­res løbende.

6. Med­lems­hverv­ning, ”Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum” og frivillighedsudvalg.

Chri­sti­an Gran­de for­tal­te om resul­tat af med­lems­hverv­ning – 80 nye med­lem­mer – og om de resul­ta­ter, der kom­mer fra under­sø­gel­ser­ne i ”Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum”. BG får gode resul­ta­ter i alle målin­ger, og med­lem­mer­ne vil i løbet af vin­te­r­en mod­ta­ge fle­re infor­ma­tio­ner om dis­se målinger.

Et fri­vil­lig­heds­ud­valg er ved at bli­ve etab­le­ret. Der er man­ge opga­ver, og det er vig­tigt for klub­ben, at med­lem­mer del­ta­ger i det fri­vil­li­ge arbej­de. Man kan sta­dig nå at mel­de sig og være en del af det sto­re ”kor­ps” i 2016. Kon­takt kon­to­ret eller Chri­sti­an Gran­de nu og inden den 30. november.

De med­lem­mer, som alle­re­de er fri­vil­li­ge, eller som har til­meldt sig via ”Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum”, bli­ver kon­tak­tet medio novem­ber vedr. møde den 30. novem­ber kl. 19:00, hvor den nye sæson vil bli­ve planlagt.

Vi kan oply­se at den afhold­te ekstra­or­di­næ­re gene­ral­for­sam­ling afholdt umid­del­bart før med­lem­s­mø­det kun hav­de et punkt på dags­or­de­nen – at omlæg­ge lån i ejen­dom til fast for­en­te­de 20 årli­ge lån med afdrag. Besty­rel­sens for­slag blev ved­ta­get, og låne­ne omlæg­ges så hur­tigt som muligt.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub