Spring til indhold

Referat af medlemsmøde den 19. september 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

BRØNDERSLEV GOLFKLUB

Referat af medlemsmøde den 19. september 2016.

1. Orientering om planer for cafeen for 2017 v/Jan Kingo.

Det er bestyrelsens ønske, at BG kan finde en forpagter til at drive cafeen fra sæson 2017. Tina har ydet en kæmpe indsats i år med de midler, som hun har fået stillet til rådighed. Men det er en stor opgave og uden mad ud af huset, er det svært. Især de lange åbningstider, kravet om at cafeen ikke må give underskud og manglende omsætning i ydertimerne. Bestyrelsen erkender, at cafeen kun kan drives med et forsvarligt økonomisk resultat, hvis en forpagter kan udnytte personalet til andre aktiviteter, så som mad ud af huset og selskaber. Jan oplyste, at der er forhandlinger i gang med en mulig forpagter, og at orienteringen til medlemmerne var begrundet i et ønske om at høre medlemmernes holdning til en forpagtning. Bestyrelsen understregede, at klubhuset er for medlemmer, derfor skal en forpagter tage hensyn til dette i det daglige arbejde og respektere, at medlemmerne har adgang – også til cafeen. Vi vil i størst muligt omfang tage hensyn til ønsket om længere åbningstider, men det skal ske i et samarbejde med en evt. forpagter. Bestyrelsen fortsætter arbejdet og håber på en løsning til sæsonstart 2017.

Tak for de mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne.

2.”Rigets tilstand” – orientering om økonomien v/Mette Lundin.

Klubbens økonomi ser fornuftig ud efter de første 6 måneder. En lavere indtægt på kontingent opvejes af besparelser på andre områder. Klubben mangler medlemmer, og selv om der i år har været afholdt 3 arrangementer, er det ikke lykkedes at øge medlemstallet. Derfor blev medlemmerne opfordret til aktivt at medvirke, f.eks. ved at gøre potentielle emner opmærksom på de gode oplevelser og muligheder i klubben.

Mette orienterede om vedligeholdelsesplaner for klubhuset, som nu er sat i system. Ovenlysvinduer ved kontorer udskiftes i november måned på grund af utætheder. Kommunen har givet et tilskud på kr. 70.000 til dette. Planen for vedligehold sikrer, at der afsættes midler i de årlige budgetter.

En umiddelbar nedgang i gæstespillere opvejes sandsynligvis af indtægter fra Golfring Nordjylland, som opgøres ultimo november måned.

På månedlige møder følger bestyrelsen og Ulla den økonomiske udvikling – der er som tidligere år stort fokus på, at det budgetterede resultat overholdes som minimum.

3. Golfring Nordjylland.

Christian Grande oplyste, at der har været stor tilfredshed med dette nye medlemsgode. De 5 deltagende klubber har besluttet, at samarbejdet fortsætter i 2017 – sandsynligvis til samme pris – kr. 600,00 for et helt år. Der er forhandlinger i gang med en evt. ny klub, og udvides samarbejdet stiger prisen til ca. kr. 700,00.

Der er i 2016 solgt over 900 medlemskaber til Golfring Nordjylland, og i de første 3 måneder spillet over 3000 runder på de 5 baner. I Brønderslev er der spillet ca. 900 runder i perioden.
Salget af medlemskaber for 2017 starter medio november, og medlemmer fra 2016 vil modtage en forespørgsel fra kontoret, om man ønsker at fortsætte eller ej. Kontingent for 2017 vil for tidligere medlemmer blive opkrævet sammen med klubkontingent ultimo december.

Et medlemskab af Golfring Nordjylland er en særdeles god julegaveide – Husk det.

4. Orientering om banen v/Ole Ravnslund.

Reparation og udbedring af vandingsanlægget har været en langvarig opgave. Det ser nu ud til, at man har løst de tekniske problemer med styringen, og at arbejdet kan afsluttes. Til trods for de mange uforudsete problemer vil klubbens omkostninger ikke overskride det budgetterede, idet forsikring og leverandør dækker resten.

De udførte dræningsarbejder på rød 3 og blå 1 har haft sin positive virkning, og arbejdet på rød 6 og 7 gennemføres, når der er tid til det.

Beplantning mellem gul 1 tee sted og puttinggreen er etableret.

Stierne omlægges efterhånden fra grus til græs, hvor det er muligt. Som eksempel fungerer det fint på gul 1. Fremover vil der klippes, så der fremstår en gangsti – denne kan flyttes for at reducere slitage. En omlægning til græs gør det nemmere at klippe, og reducerer vedligehold af stien.

Skovområderne på banen vil blive gennemgået af en skovfoged, og efterfølgende udtynding vil ske i løbet af vinteren. Udtynding vil skabe mere lys til teesteder og greens. Fældning sker selvfølgelig under hensyntagen til banens spillemæssige karakter.

Greens er desværre angrebet af svamp og et alt for stort lag filt. DGU har vejledt klubben om udbedringsarbejder, der skal udføres, og for medlemmerne vil det mest synlige være mere luftning/vertikalskæring og mere topdressing. Klippehøjden vil blive justeret, så greens i en periode vil være langsommere. De fleste klubber oplever disse skader og det afgørende for at reducere skader fremadrettet er, at ALLE medlemmer og gæster retter nedlagsmærker op. Dette gælder specielt i genopretningsperioden, men burde være en naturlig del af en golfspillers runde på banen. Altid.

Ole oplyste, at greens vil blive proppet de 3 første dage i uge 39 – der vil være opslag i klubhuset om hvilken sløjfe, der proppes den pågældende dag.

Skader på fairway fra gåsebiller er et fænomen, som vi sandsynligvis må leve med. Vi har taget prøver fra områder, der enten ikke har været sprøjtet – sprøjtet 1 gang og 2 gange. Resultatet er nedslående – der er ingen forskel. Vi kan kun sprøjte med godkendte præparater, og vores jordbund er desværre modtagelig for angreb af gåsebiller.

Slutteligt takkede Ole for hjælpen fra de mange frivillige. Uden deres hjælp ville banen ikke se så fin ud. Der er behov for flere frivillige, så ønsker du en fortsat god bane, så meld dig til frivilligt arbejde så hurtigt som muligt. Du kan ringe til Ulla på 98823281, eller skrive til Christian på mail: grande(at)dbmail.dk, så kommer du med på vores liste. På forhånd tak.

Der var en rigtig god stemning på mødet. Bestyrelsen fik mange gode input, som vi tager med i det daglige arbejde for klubben. Der var 79 tilmeldte deltagere ud over bestyrelsen – og det virkede som om, alle havde haft en god aften.

Referent: CG – 20.9.2016.