Referat af medlemsmøde den 19. september 2016

BRØNDERSLEV GOLFKLUB

Refe­rat af med­lem­s­mø­de den 19. sep­tem­ber 2016.

1. Ori­en­te­ring om pla­ner for cafe­en for 2017 v/Jan Kingo.

Det er besty­rel­sens ønske, at BG kan fin­de en for­pag­ter til at dri­ve cafe­en fra sæson 2017. Tina har ydet en kæm­pe ind­sats i år med de mid­ler, som hun har fået stil­let til rådig­hed. Men det er en stor opga­ve og uden mad ud af huset, er det svært. Især de lan­ge åbning­sti­der, kra­vet om at cafe­en ikke må give under­skud og mang­len­de omsæt­ning i yder­ti­mer­ne. Besty­rel­sen erken­der, at cafe­en kun kan dri­ves med et for­svar­ligt øko­no­misk resul­tat, hvis en for­pag­ter kan udnyt­te per­so­na­let til andre akti­vi­te­ter, så som mad ud af huset og sel­ska­ber. Jan oply­ste, at der er for­hand­lin­ger i gang med en mulig for­pag­ter, og at ori­en­te­rin­gen til med­lem­mer­ne var begrun­det i et ønske om at høre med­lem­mer­nes hold­ning til en for­pagt­ning. Besty­rel­sen under­stre­ge­de, at klubhu­set er for med­lem­mer, der­for skal en for­pag­ter tage hen­syn til det­te i det dag­li­ge arbej­de og respek­te­re, at med­lem­mer­ne har adgang – også til cafe­en. Vi vil i størst muligt omfang tage hen­syn til ønsket om læn­ge­re åbning­sti­der, men det skal ske i et sam­ar­bej­de med en evt. for­pag­ter. Besty­rel­sen fort­sæt­ter arbej­det og håber på en løs­ning til sæson­start 2017.

Tak for de man­ge posi­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger fra medlemmerne.

2.”Rigets til­stand” – ori­en­te­ring om øko­no­mi­en v/Mette Lundin.

Klub­bens øko­no­mi ser for­nuf­tig ud efter de før­ste 6 måne­der. En lave­re ind­tægt på kon­tin­gent opve­jes af bespa­rel­ser på andre områ­der. Klub­ben mang­ler med­lem­mer, og selv om der i år har været afholdt 3 arran­ge­men­ter, er det ikke lyk­ke­des at øge med­lem­stal­let. Der­for blev med­lem­mer­ne opfor­dret til aktivt at med­vir­ke, f.eks. ved at gøre poten­ti­el­le emner opmærk­som på de gode ople­vel­ser og mulig­he­der i klubben.

Met­te ori­en­te­re­de om ved­li­ge­hol­del­ses­pla­ner for klubhu­set, som nu er sat i system. Oven­lysvin­du­er ved kon­to­rer udskif­tes i novem­ber måned på grund af utæt­he­der. Kom­mu­nen har givet et til­skud på kr. 70.000 til det­te. Pla­nen for ved­li­ge­hold sik­rer, at der afsæt­tes mid­ler i de årli­ge budgetter.

En umid­del­bar ned­gang i gæste­spil­le­re opve­jes sand­syn­lig­vis af ind­tæg­ter fra Gol­fring Nord­jyl­land, som opgø­res ulti­mo novem­ber måned.

På måned­li­ge møder føl­ger besty­rel­sen og Ulla den øko­no­mi­ske udvik­ling – der er som tid­li­ge­re år stort fokus på, at det bud­get­te­re­de resul­tat over­hol­des som minimum.

3. Gol­fring Nordjylland.

Chri­sti­an Gran­de oply­ste, at der har været stor til­freds­hed med det­te nye med­lems­go­de. De 5 del­ta­gen­de klub­ber har beslut­tet, at sam­ar­bej­det fort­sæt­ter i 2017 – sand­syn­lig­vis til sam­me pris – kr. 600,00 for et helt år. Der er for­hand­lin­ger i gang med en evt. ny klub, og udvi­des sam­ar­bej­det sti­ger pri­sen til ca. kr. 700,00.

Der er i 2016 solgt over 900 med­lem­ska­ber til Gol­fring Nord­jyl­land, og i de før­ste 3 måne­der spil­let over 3000 run­der på de 5 baner. I Brøn­der­s­lev er der spil­let ca. 900 run­der i perioden.
Sal­get af med­lem­ska­ber for 2017 star­ter medio novem­ber, og med­lem­mer fra 2016 vil mod­ta­ge en fore­spørgsel fra kon­to­ret, om man ønsker at fort­sæt­te eller ej. Kon­tin­gent for 2017 vil for tid­li­ge­re med­lem­mer bli­ve opkræ­vet sam­men med klub­kon­tin­gent ulti­mo december.

Et med­lem­skab af Gol­fring Nord­jyl­land er en sær­de­les god jule­ga­vei­de – Husk det.

4. Ori­en­te­ring om banen v/Ole Ravnslund.

Repa­ra­tion og udbed­ring af van­dings­an­læg­get har været en lang­va­rig opga­ve. Det ser nu ud til, at man har løst de tek­ni­ske pro­ble­mer med sty­rin­gen, og at arbej­det kan afslut­tes. Til trods for de man­ge ufor­ud­se­te pro­ble­mer vil klub­bens omkost­nin­ger ikke over­skri­de det bud­get­te­re­de, idet for­sik­ring og leve­ran­dør dæk­ker resten.

De udfør­te dræ­nings­ar­bej­der på rød 3 og blå 1 har haft sin posi­ti­ve virk­ning, og arbej­det på rød 6 og 7 gen­nem­fø­res, når der er tid til det.

Beplant­ning mel­lem gul 1 tee sted og put­ting­gre­en er etableret.

Sti­er­ne omlæg­ges efter­hån­den fra grus til græs, hvor det er muligt. Som eksem­pel fun­ge­rer det fint på gul 1. Frem­over vil der klip­pes, så der frem­står en gangsti – den­ne kan flyt­tes for at redu­ce­re sli­ta­ge. En omlæg­ning til græs gør det nem­me­re at klip­pe, og redu­ce­rer ved­li­ge­hold af stien.

Skov­om­rå­der­ne på banen vil bli­ve gen­nem­gå­et af en sko­v­fo­ged, og efter­føl­gen­de udtyn­ding vil ske i løbet af vin­te­r­en. Udtyn­ding vil ska­be mere lys til tee­ste­der og gre­ens. Fæld­ning sker selv­føl­ge­lig under hen­syn­ta­gen til banens spil­le­mæs­si­ge karakter.

Gre­ens er desvær­re angre­bet af svamp og et alt for stort lag filt. DGU har vej­ledt klub­ben om udbed­rings­ar­bej­der, der skal udfø­res, og for med­lem­mer­ne vil det mest syn­li­ge være mere luftning/vertikalskæring og mere top­dres­sing. Klip­pe­høj­den vil bli­ve juste­ret, så gre­ens i en peri­o­de vil være lang­som­me­re. De fle­ste klub­ber ople­ver dis­se ska­der og det afgø­ren­de for at redu­ce­re ska­der fremad­ret­tet er, at ALLE med­lem­mer og gæster ret­ter ned­lags­mær­ker op. Det­te gæl­der spe­ci­elt i genop­ret­nings­pe­ri­o­den, men bur­de være en natur­lig del af en gol­f­spil­lers run­de på banen. Altid.

Ole oply­ste, at gre­ens vil bli­ve prop­pet de 3 før­ste dage i uge 39 – der vil være opslag i klubhu­set om hvil­ken sløj­fe, der prop­pes den pågæl­den­de dag.

Ska­der på fairway fra gåse­bil­ler er et fæno­men, som vi sand­syn­lig­vis må leve med. Vi har taget prø­ver fra områ­der, der enten ikke har været sprøjtet – sprøjtet 1 gang og 2 gan­ge. Resul­ta­tet er ned­slå­en­de – der er ingen for­skel. Vi kan kun sprøjte med god­kend­te præ­pa­ra­ter, og vores jord­bund er desvær­re mod­ta­ge­lig for angreb af gåsebiller.

Slut­te­ligt tak­ke­de Ole for hjæl­pen fra de man­ge fri­vil­li­ge. Uden deres hjælp vil­le banen ikke se så fin ud. Der er behov for fle­re fri­vil­li­ge, så ønsker du en fort­sat god bane, så meld dig til fri­vil­ligt arbej­de så hur­tigt som muligt. Du kan rin­ge til Ulla på 98823281, eller skri­ve til Chri­sti­an på mail: grande(at)dbmail.dk, så kom­mer du med på vores liste. På for­hånd tak.

Der var en rig­tig god stem­ning på mødet. Besty­rel­sen fik man­ge gode input, som vi tager med i det dag­li­ge arbej­de for klub­ben. Der var 79 til­meld­te del­ta­ge­re ud over besty­rel­sen – og det vir­ke­de som om, alle hav­de haft en god aften.

Refe­rent: CG – 20.9.2016.