Referat af medlemsmøde d. 9 maj 2016

Refe­rat af med­lem­s­mø­de i Brøn­der­s­lev Golfklub
Man­dag den 09. maj 2016.

Jan Kingo bød vel­kom­men til ca. 70 deltagere.

Han ori­en­te­re­de om besty­rel­sens arbej­de siden kon­sti­tu­e­rin­gen i marts måned.  Med 3 helt nye ansig­ter i besty­rel­sen er det natur­ligt, at alle skal bru­ge lidt tid på at ”fin­de sig selv”, idet alle udvalgs­po­ster var besat af nye ansig­ter. Han oply­ste, at besty­rel­sen hav­de føl­gen­de hoved­punk­ter i sit arbejde:

 1. Nye og fle­re medlemmer
 2. Øko­no­mi – at hol­de sig inden for de ram­mer, der er fastlagt.
 3. Bane og udvikling/forbedring af denne
 4. Bibe­hol­de eksi­ste­ren­de med­lem­mer – gøre klub­ben end­nu mere attraktiv.

Jan Kingo omtal­te også den nye frit­spils­ord­ning – Gol­fring Nord­jyl­land – hvor sal­get sam­let set er ved at nær­me sig 800 spil­le­re. Brøn­der­s­lev Gol­f­klub håber på at få en god por­tion af den fæl­les pul­je, som nær­mer sig kr. 500.000. Belø­bet for­de­les efter antal spil­le­de run­der i de enkel­te klubber.

Kurt Pal­le­sen for­tal­te om de ny gol­freg­ler gæl­den­de fra 1. jan 2016. – der var ingen ændrin­ger, som har betyd­ning for almin­de­li­ge gol­fe­re, men nog­le reg­ler er omformuleret/omskrevet for at klar­gø­re betydningen.

Han ori­en­te­re­de også om de nye han­di­capreg­ler, der gæl­der fra 2016 – 2019:

 • - Man kan nu få sit EGA han­di­cap op til HDC 54
 • - Man kan spil­le 3 EDS run­der om ugen
 • - Man kan regu­le­re sit han­di­cap ved at spil­le 9 hul­ler helt ned til HDC 11,5
 • - Man kan spil­le tæl­len­de run­der i peri­o­den okto­ber – maj med lejeforbedringer
 • - En nybe­gyn­der star­ter altid i HDC 72
 • - Der er nye bereg­nings­me­to­der for årlig han­di­capre­vi­sion via golfbox.

Kurt Pal­le­sen besva­re­de spørgs­mål fra med­lem­mer­ne, bl.a.:

 • - Når man skal spil­le fra måt­te på tee­ste­der, må man ger­ne stå uden­for måt­ten, men bol­den skal spil­les fra måtten.
 • - Han oply­ste, at der er lidt misforståelse/forvirring omkring gule og røde pæle. Situ­a­tio­nen er den, at de røde pæle kun sæt­tes der, hvor man ikke ønsker gule pæle. Reg­ler­ne er uændrede.
 • - Når man anven­der blå pæle med sort top, skal det are­al, der ønskes beskyt­tet, mar­ke­res hele vej­en rundt. Det er ikke nok med én pæl.

Met­te Lun­din for­tal­te lidt om klub­bens øko­no­mi – og det kører som plan­lagt. Nog­le områ­der er lidt for­an, og andre lidt bag­ef­ter. Efter en lidt van­ske­lig start er cafe­en nu oppe at køre fint, og de ansat­te, med Tina i spid­sen, yder en stor indsats.

Der er regi­stre­ret lidt fær­re gre­en­fe­e­spil­le­re men pri­mært for­di, spil­le­re via den nye Gol­fring ikke regi­stre­res før sidst på året.

Ole Ravn­slund , som har over­ta­get det sto­re områ­de – Bane­ud­val­get – ori­en­te­re­de om arbej­der og pla­ner med banen. Han star­te­de med at rose gre­en­ke­e­per­ne for den sto­re ind­sats, de yder. Til trods for per­so­na­le­nedskæ­rin­ger har banen aldrig været bed­re, og vi får man­ge roser fra både med­lem­mer og gæster. Han tak­ke­de også de man­ge fri­vil­li­ge, som er en uvur­der­lig hjælp. Ple­je­pla­nen for banen lig­ger nu på hjem­mesi­den og kan læses af alle. Den beskri­ver de arbej­der, der udfø­res hver uge året igen­nem. Ud over de til­ba­ge­ven­den­de arbej­der er føl­gen­de forbedringer/reparationer igangsat:

 • - Van­dings­an­læg­get er under repa­ra­tion. Sty­rings­sy­ste­met er udskif­tet, og i øje­blik­ket repa­re­res ska­der på rør. Vi håber og reg­ner med, at for­sik­rin­gen dæk­ker en del af den sto­re omkost­ning, idet lyn­nedslag har påført de fle­ste skader.
 • - Man er i gang med de ”våde områ­der” – ved 1. hazard på rød 3 skif­tes dræn. På blå 1 under­sø­ges, om dræn kan løse pro­ble­mer­ne syd for søen på høj­re hånd. På rød 6 under­sø­ges mulig­he­der for yder­li­ge­re dræning.
 • - Inden for kort tid vil områ­det ved tee­ste­det på gul 1 bli­ve beplan­tet med bøge­træ­er og hæk. Vil ska­be læ for puttebanen.
 • - Renove­ring af sti­er­ne fort­sæt­tes – det er både dyrt og tids­kræ­ven­de – men arbej­det planlægges.
 • - De sto­re skov­om­rå­der ved bl.a. gul 8 og blå 8 vil i løbet af det kom­men­de år bli­ve gen­nem­gå­et, idet der er man­ge små træ­er, som ikke får lys. Der vil bli­ve lavet en plan for områ­det i sam­ar­bej­de med erfar­ne sko­v­folk for at sik­re, at områ­der­ne ikke udgår for leve­dyg­ti­ge træer.

Ole afslut­te­de med end­nu engang at opfor­dre ALLE til at ret­te ned­lags­mær­ker op på gre­ens. Pitch for­ken skal ikke lig­ge i bagen, men i buk­se­lom­men, så man hur­tigt kan få fat i den. HUSK DET NU.
Husk også at læg­ge tørv på plads. Så er der duk­ket nog­le mær­ke­li­ge ”tees” op på tee­ste­der­ne (ciga­rets­kod), som selv­føl­ge­lig ikke skal smi­des dér. De god­kend­te tees sam­les op efter brug – også selv om de et knæk­ket – og læg­ges dér, hvor de hører hjemme.

Mor­ten Hede­gaard afslut­te­de mødet med at for­tæl­le om de man­ge for­skel­li­ge under­vis­nings­til­bud, han har, her­un­der ”spil golf”, hvor der opret­tes end­nu et hold på ca. 8 del­ta­ge­re. Han oply­ste om de 2 kom­men­de rej­ser, og at Lars Micha­el star­ter om kort tid. Lars Micha­el har desvær­re været syge­meldt i en læn­ge­re periode.

Mor­ten har nu gen­nem­ført træ­ning af 3 hold Kani­ner, og han ser gode frem­ti­di­ge med­lem­mer i de fleste.