Referat af medlemsmøde d. 17. januar 2017

Der var ind­kaldt til med­lem­s­mø­de så besty­rel­sen kun­ne få en dia­log med med­lem­mer­ne om et for­slag om at ned­sæt­te kon­tin­gent for at få fle­re med­lem­mer. Besty­rel­sens for­slag er begrun­det i at der skal stør­re ind­tæg­ter til for fort­sat at kun­ne ved­li­ge­hol­de både klubhus og bane på et højt niveau, og at med­lem­stal­let nu er så lavt at kon­tin­gen­tet ikke kan dæk­ke de løben­de udgif­ter. Et ned­sat kon­tin­gent skul­le ”lok­ke” fle­re med­lem­mer til fra de omkring­lig­gen­de klub­ber. Besty­rel­sen var eni­ge om, at det vil­le tage 2 år, at få fle­re nye med­lem­mer ud fra en lave­re kontingent.

Jan Kingo bød vel­kom­men til 150 med­lem­mer – et flot fremmøde.

Han ori­en­te­re­de at besty­rel­sen for­ven­te­de at kun­ne ansæt­te en for­pag­ter til cafe­en i løbet af ca. 14 dage.

Der blev gen­nem­gå­et en opgø­rel­se over udvik­lin­gen af antal med­lem­mer og antal klub­ber, som viser at der for de nord­jy­ske klub­ber er tale om en til­ba­ge­gang på omkring 20% af med­lem­mer siden 2008. DGU fast­hol­der at der er en lil­le frem­gang, men det­te er ikke til­fæl­det i Nord­jyl­land. Frem­gan­gen skyl­des flexmedlemmer.

Met­te Lun­din gen­nem­gik besty­rel­sens for­slag – at ned­sæt­te kon­tin­gen­tet for at få fle­re med­lem­mer, som over en årræk­ke vil give stør­re ind­tæg­ter. Besty­rel­sen erken­der at der er en risi­ko, hvis der ikke kom­mer fle­re med­lem­mer. Mod­sat – gør vi ikke noget, så kom­mer løber vi også en risiko.

Det gæl­der om at gå nye veje – fin­de nye måder at arbej­de på. De man­ge til­tag for at skaf­fe nye med­lem­mer de sene­ste år er ikke gode nok.

 • Pri­sen for et fuld­tids­med­lem­skab er ble­vet for dyrt
 • At Brøn­der­s­lev Gol­f­klub er næst dyrest i Nordjylland
 • En øko­no­misk sam­men­lig­ning – hvor­dan det kun­ne se ud
 • Og hvor fræk­ke vi tør være i for­bin­del­se med medlemshvervning
 • Om at skaf­fe 100 fle­re medlemmer
 • Og om vi tør at satse

Besty­rel­sen har brugt man­ge timer på at udar­bej­de for­sla­get – vur­de­ret den øko­no­mi­ske situ­a­tion, talt med vore finan­si­el­le part­ne­re, og kom­met til det resul­tat at en ned­sæt­tel­se af et fuld­tids­med­lem­skab til et niveau på linje med de andre nord­jy­ske gol­f­klub­ber, var det der skul­le til for at få fle­re med­lem­mer til at beta­le for drif­ten af klub­ben. Besty­rel­sen vil­le ikke gen­nem­trum­fe for­sla­get, men høre de del­ta­gen­de med­lem­mers syn på for­sla­get for der­ef­ter at tage en beslut­ning om, hvor­le­des vi får balan­ce i økonomien.

De man­ge med­lem­mer delt­og aktivt i den efter­føl­gen­de dia­log, og der var man­ge gode for­slag til hvad der skul­le til for at for­bed­re klub­bens øko­nom i, dog var man­ge er for­sla­ge­ne alle­re­de afprøvet.

 • Gra­tis prø­ve­med­lem­skab – giver fle­re med­lem­mer på sigt – påstås der
 • Til­bud­spri­ser til nye med­lem­mer – til­bud til spil­le­re i andre klubber
 • Gra­tis eller ned­sat kon­tin­gent til par
 • Fle­re fri­vil­li­ge hjæl­pe­re på banen i ste­det for greenkeepere
 • 9 – huls med­lem­skab – bil­li­ge­re og andre typer medlemmer
 • Fle­re akti­vi­te­ter til dem der ikke spil­ler golf – børn og voksne
 • Bør­ne­pas­ning mens de voks­ne spiller
 • Lade med­lem­mer tage ven­ner med at spil­le gratis
 • Samarbejde/sammenlægge 2–3 klub­ber i Nordjylland
 • Sam­ar­bej­de med pro­fes­sio­nel­le virk­som­he­der om det at skaf­fe fle­re medlemmer
 • Tage godt imod nye spil­le­re og med­lem­mer – så de bliver
 • For­bed­re banens kvalitet
 • Til­by­de at mat­che andre klub­bers kon­tin­gent i 2–3 år
 • Sam­ar­bej­de med ride klubben
 • Sør­ge for men­to­rer til nye spillere
 • Lave en klub i klub­ben i weekender
 • Lade Ulla kob­le nye og erfar­ne spil­le­re via golfbox
 • Inve­ste­re i de nye gene­ra­tio­ner – bli­ver med­lem­mer senere
 • Få en god cafe – til­træk­ker muli­ge med­lem­mer og gæster

Og mage andre gode forslag:

 • Udnyt­te de nye medi­er – Face­book etc.
 • Bed­re infor­ma­tio­ner fra klubben
 • Udnyt­te kend­ska­bet til Søren Kjeldsen
 • Være den bed­ste klub nordenfjords
 • Øge med­lem­slån
 • Sør­ge for at alle kom­me med i fællesskabet
 • I ste­det for ned­sæt­tel­ser, så brug pen­ge­ne på konsulenter
 • BG skal være det bed­ste sted at være
 • Pri­sen må helst ikke stige
 • Sam­ar­bej­de med Brøn­der­s­lev hal­ler­ne – nyt van­dre­hjem og golfsimulator
 • Vi skal vær­ne om sam­ar­bej­det med de andre klub­ber – ikke kapre deres medlemmer
 • Akti­ve­re med­lem­mer på alle fronter
 • Skal være ven­li­ge og rare over­for hinanden

Bud­ska­bet fra del­ta­ger­ne var klart – man var ikke enig i at det var” kon­tin­gent­k­nap­pen der skul­le skru­es på” for at få fle­re med­lem­mer og der­med bed­re økonomi.

Man­ge møde­del­ta­ge­re gjor­de også opmærk­som på, at der skul­le tages bed­re imod både gæster og nye med­lem­mer. Al for man­ge boo­k­e­de 2 bol­de og lod andre spil­le alene.

Efter mødet er der ind­kom­met fle­re for­slag til andre akti­vi­te­ter end det at ned­sæt­te kon­tin­gen­tet. Vi er i besty­rel­sen gla­de for de man­ge gode for­slag, og vil benyt­te tiden frem til gene­ral­for­sam­lin­gen i marts måned med at fin­de en løs­ning, som kan til­go­de­se klub­ben fremadrettet.

Met­te Lun­din under­stre­ge­de at 2016 vil­le ende med ”sor­te tal” på bund­linj­en – igen, men at det var besty­rel­sens pligt og ansvar at se lidt frem i tiden. Men Met­te Lun­din under­stre­ge­de også, at det ikke kun var besty­rel­sens pligt – Det var alles pligt.

Klub­ben kan ikke fort­sat miste med­lem­mer og bibe­hol­de den gode bane og det fine klubhus – besty­rel­sen ser ingen mulig­he­der for at spa­re os ud af pro­ble­mer­ne – der er alle­re­de ”skå­ret ind til benet”. Sam­ti­dig ønsker besty­rel­sen også en end­nu bed­re bane.

Så alle fik det bud­skab med hjem, at vi alle skal hjæl­pe til – Det er ikke kun besty­rel­sens ansvar – Det er vores alles ansvar.

Tak for det fine frem­mø­de – Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub