Referat af medlemsmøde den 23. september 2013

Der var mødt ca. 140 med­lem­mer – hvil­ket var rekord for antal del­ta­ge­re til en klubaften.

Føl­gen­de emner blev gen­nem­gå­et på mødet:

1. Øko­no­mi.

Klub­bens øko­no­mi – Chr. Toft oply­ste at øko­no­mi­en stort set er som bud­get­te­ret med få min­dre afvi­gel­ser. Ind­tæg­ter fra med­lem­s­kon­tin­gent er lidt min­dre idet til­gang af med­lem­mer er sket på med­lems­grup­per som ikke beta­ler fuldt med­lem­skab. Der har været fle­re gre­en­fe­e­spil­le­re og høje­re sponsorindtægter.

På udgifts­si­den har der været bespa­rel­ser som opve­jer den mang­len­de ind­tægt, så der er en lil­le posi­tiv for­bed­ring i for­hold til bud­get på nuvæ­ren­de tids­punkt. Året for­ven­tes at slut­te som bud­get­te­ret med et over­skud på ca. kr. 100.000 – for­ud­sat at der ikke kom­mer ufor­ud­se­te høje ekstraomkostninger.

2. Bane­ud­vik­lings­plan.

Leif Simon­sen oply­ste at pla­nen nu lig­ger på hjem­mesi­den. Beplant­ning af de nye læbæl­ter på gul, blå og rød sløj­fe er nu fær­dig. Der skal plan­tes i områ­det mel­lem tee­sted – gul 1 og træningsområdet/puttebanen. I de kom­men­de 1 – 2 år er det læbæl­ter på hvid bane der skal nyplan­tes. I øvrigt hen­vi­ses til pla­nen for banen på hjemmesiden.

3. Over­dæk­ning af udslagspladser.

Det blev under­stre­get, at de kr. 250.000, som er afsat til byg­ge­ri­et stam­mer, fra hen­læg­gel­ser i regn­skabsår­et 2012. Klub­ben vil ikke for­hø­je det­te beløb, kun til­skud fra kom­mu­ne, fon­de eller ban­ker vil kun­ne for­ø­ge byggeomkostningerne.

Over­dæk­nin­gen ønskes for at kun­ne anven­de ny tek­no­lo­gi i træ­ning, samt også at kun­ne træ­ne i regn­vejr, og det er vig­tigt at under­stre­ge at det er for alle med­lem­mer – ikke kun eliten.

4. Ny pro – Mor­ten Hedegaard.

Mor­ten for­tal­te lidt om sin frem­tid i Brøn­der­s­lev, og at både han og hans fami­lie glæ­de­de sig til at kom­me i gang. Mor­ten har man­ge ide­er til sit træ­nerjob, og alle med­lem­mer vil sam­men med Mor­ten kun­ne fin­de udve­je på at kun­ne for­bed­re ens spil. Ud over man­ge for­skel­li­ge træ­nings­til­bud vil Mor­ten også for­bed­re træ­nings­om­rå­det, såle­des at der kan træ­nes fle­re slagtyper.

Pro shop­pen vil fra 2014 være en del af Golf Sto­re kæden – ledet af Mor­ten – det­te vil give vore med­lem­mer nye og for­bed­re­de til­gan­ge til bl.a. udstyr, som er til­pas­set til bru­ge­ren – uden at det koster ekstra.

Ove Peder­sen ind­led­te mødet med at sige en varm tak til Derek for hans ind­sats i klub­ben – Derek har været en sær­de­les dyg­tig pro, som vi skyl­der en stor tak. Sam­ar­bej­det med Derek ophø­rer med udgan­gen af okto­ber måned, og alle afta­ler i for­bin­del­se med afslut­nin­gen er på plads til alles tilfredshed.

5. Hjælp din klub.

Klub­ben har behov for hur­tig hjælp til at fjer­ne ukr­udt i de nytil­plan­te­de læbæl­ter. Der var hur­tig respons fra med­lem­mer – idet 5 alle­re­de har talt med vor gre­en­ke­e­per – Hen­rik Jensen.

Såfremt du har lyst til at del­ta­ge i det­te arbej­de – til glæ­de for klub­ben – så ring til Hen­rik sene­st man­dag mor­gen den 30. sep­tem­ber. På for­hånd tak.

6. Kul­tu­ren i vor klub.

Desvær­re var for­man­den for juni­o­r­ud­val­get, Søren Frost, for­hin­dret i at del­ta­ge i mødet, idet det var hans ide og ønske at tage det­te emne op. Både Søren og DGU er på linje, når det gæl­der vort for­hold til de unge spil­le­re. Der er et stort sam­men­fald i for­hol­det mel­lem at tage godt imod de unge spil­le­re og øge med­lem­san­tal­let i en klub. Vi skal som klub kon­kur­re­re med andre fri­tidsak­ti­vi­te­ter – fod­bold – hånd­bold etc.- det er der­for vig­tigt, at de unge men­ne­sker føler sig vel­kom­ne i klub­ben. Det gæl­der også bør­ne­nes for­æl­dre, som også er poten­ti­el­le medlemmer.

Bemærk­nin­ger fra etab­le­re­de spil­le­re om larm og uro på banen hjæl­per ikke med til at inte­gre­re de unge med­lem­mer. Selv­føl­ge­lig skal de unge også lære gol­freg­ler­ne, men unge leger – det gør de også på gol­f­ba­nens træningsområde.

Lad os hjæl­pe hin­an­den med at være lidt over­bæ­ren­de, og husk – det skal være sjovt at spil­le golf.

7. Sport­s­re­sul­ta­ter for sæson 2013.

Met­te Lun­din gen­nem­gik Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs gode sport­s­re­sul­ta­ter for året. Et sær­de­les godt år for vor klub – året kan måske afslut­tes med et Dan­marks­mester­skab for juni­o­rer. Det­te afvik­les den 6. oktober.

Mødet afslut­te­des ca. kl. 20.30 med en kop kaf­fe og hyg­ge­lig snak.

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub – 24. sep­tem­ber 2013.