Referat af medlemsmøde den 10. februar 2014

End­nu engang var der fuldt hus med over 150 del­ta­ge­re – meget flot og posi­tivt med stor opbak­ning til vore arran­ge­men­ter. Der var også en fin stem­ning med gode kom­men­ta­rer og spørgs­mål fra del­ta­ger­ne. Vi glæ­der os alle­re­de til det næste arran­ge­ment, og siger tak for den sto­re og posi­ti­ve deltagelse.

For­man­den Ove Peder­sen bød vel­kom­men og opfor­dre­de bl.a. til, at del­ta­ger­ne på vore med­lem­s­mø­der i høje­re grad gik i dia­log med ind­lægs­hol­der­ne og besty­rel­sen. Det er afgø­ren­de, at der er en god dia­log om klub­ben, dens med­lem­mer og klub­bens fremtid.

Klub­bens Kas­se­ren Chr. Toft. ori­en­te­re­de om ”rigets til­stand” og at klub­ben for­ven­ter et over­skud for 2013 på omkring kr. 200.000 – ca. det dob­bel­te af det bud­get­te­re­de. På den kom­men­de gene­ral­for­sam­ling i marts vil resul­ta­tet foreligge.

Han ori­en­te­re­de også om den gen­nem­før­te med­lem­s­un­der­sø­gel­se i for­bin­del­se med ”Gol­f­spil­le­ren i cen­trum”. Det­te var resul­ta­tet af et pilot­pro­jekt, hvor Brøn­der­s­lev Gol­f­klub var en af 7 del­ta­ge­re. Resul­ta­tet af under­sø­gel­sen var, at over 50 % af vore med­lem­mer hav­de sva­ret på under­sø­gel­sen, og at Brøn­der­s­lev på alle områ­der var den bed­ste af de 6 pilot­klub­ber – på de fle­ste områ­der var bedøm­mel­sen af vor klub i den øver­ste ende. Pro­jek­tet ”Gol­f­spil­le­ren i cen­trum” fort­sæt­ter i de kom­men­de år, og resul­ta­ter­ne giver besty­rel­sen effek­ti­ve red­ska­ber til at træf­fe de rig­ti­ge beslut­nin­ger om klub­bens frem­tid. Det er der­for vig­tigt, at også frem­ti­di­ge hen­ven­del­ser fra ”Gol­f­spil­le­ren i cen­trum” besva­res af vore med­lem­mer. Under­sø­gel­sen gav også en viden om, at over 122 med­lem­mer ønsker at yde fri­vil­lig hjælp til klub­ben. De enkel­te udvalg vil få dis­se oplys­nin­ger til rådighed.

Klub­bens sport­sansvar­li­ge Met­te Lun­din og den nye Pro Mor­ten Hede­gaard ori­en­te­re­de om nye til­tag for at til­træk­ke de unge spil­le­re. Vi skal som med­lem­mer lære at omgås de unge, som måske opfat­ter spil­let lidt ander­le­des end de voks­ne spil­le­re. Der vil i løbet af de kom­men­de år bli­ve lagt vægt på, at klub­ben får til­gang af fle­re yngre spil­le­re. Mor­ten ori­en­te­re­de også om, at han som ny pro/træner vil være mere ”syn­lig” i klub­ben, og at han løben­de vil lave arran­ge­men­ter til glæ­de for klub­ben og klub­bens med­lem­mer. Det er vort håb, at alle med­lem­mer bak­ker op omkring dis­se arrangementer.

Desvær­re var Kurt Pal­le­sen for­hin­dret i at del­ta­ge, så hhv. Chr. Toft og Bane­ud­valgs­for­man­den Leif Simon­sen ori­en­te­re­de om, at vi ”ven­der” sløj­fer­ne og om den nye rat­ing af banen. Sløj­fer­ne ven­des pri­mært, for­di vi læn­ge har ønsket, at blå/rød, som er vor ”mester­skabs­ba­ne” spil­les såle­des, at en match afslut­tes på gre­en for­an klubhu­set – dvs. blå 9. Det ene­ste sted på banen, hvor der kun­ne opstå pro­ble­mer ved at ven­de sløj­fer­ne, var ved over­gang fra rød 9 til blå 1, idet nog­le vil­le væl­ge at stil­le vogne/bags på nord­s­i­den af våd­om­rå­det ved blå 1. For at und­gå det­te, er der nu lavet en ny sti umid­del­bart før udslags­ste­der­ne på blå 1 – syd for vådområdet.

Vi anmo­der om, at ALLE benyt­ter sig af den­ne sti fremover.

Vores bane er rated om – dvs., at DGU har gen­nem­gå­et banen og dens svær­heds­grad. Resul­ta­tet er, at man­ge spil­le­re mister et slag eller måske 2, og set i for­hold til man­ge andre baner er det måske ret­fær­digt nok. Her­til kom­mer, at med­lem­mer via års­re­gu­le­rin­gen i Gol­f­box måske enten har mistet eller fået ekstra slag. Sam­let set vil ens han­di­cap for sæson 2014 frem­gå af Gol­f­box, og bli­ve udski­vet på sco­re­kor­tet, og til­del­te slag vil lige­le­des frem­gå af de lister, der hæn­ger i klubhuset.

Leif Simon­sen ori­en­te­re­de også om over­dæk­ning af nog­le udslags­plad­ser, pro­jek­tet sæt­tes i gang, og der byg­ges for det beløb, som klub­ben har afsat på kr. 250.000 med til­læg af det af Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne yde­de til­skud på kr. 50.000 – i alt kr. 300.000. Byg­ge­ri­et påbe­gyn­des så hur­tigt som muligt.

Afslut­nings­vis blev der afholdt et kur­sus i brug af hjer­testar­ter – der delt­og ca. 50 med­lem­mer, som ikke tid­li­ge­re hav­de gen­nem­gå­et kurset.

Kommunikationsudvalget/Brønderslev Gol­f­klub