Referat af konstitueringsmøde d. 3 april 2017

Besty­rel­sen har kon­sti­tu­e­ret sig som følgende:

For­mand Kir­sten Juel Jensen
Næst­for­mand Chri­sti­an Grande
Kas­se­rer Jens Skibsted
Bane­ud­valgs­for­mand Ole Ravnslund
Klubhus­ansvar­lig Jens Jørn Krog Jensen
Ser­vi­ce­ansvar­lig Git­te Rune
Sport­sansvar­lig Tage Nielsen

Sponsor- og kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver vare­ta­ges mid­ler­ti­digt af for­mand og næst­for­mand, men der skal fin­des og etab­le­res udvalg, der kan vare­ta­ge områ­der­ne i høje­re grad end hidtil.

Virk­som­heds­pla­nen vil sna­rest bli­ve ændret i over­ens­stem­mel­se hermed.

På besty­rel­sens vegne

Kir­sten Juel Jensen
Formand
Brøn­der­s­lev Golfklub