Referat af bestyrelsesmøde den 3. juli 2017

Besty­rel­ses­mø­de den 3. juli.

Besty­rel­sen var sam­let igen den 3. juli.

Øko­no­mi­en går som plan­lagt – ind­tæg­ter­ne føl­ger det bud­get­te­re­de og udgif­ter­ne er lidt min­dre, som pri­mært skyl­des peri­o­de­for­skyd­nin­ger. Vi håber fort­sat at kun­ne frem­kom­me med et nul resul­tat for året.

Med­lem­s­sta­ti­stik­ken ser for­nuf­tig ud, idet der på nuvæ­ren­de tids­punkt er fle­re prø­ve­med­lem­mer end tid­li­ge­re år. Vi håber at dis­se begyn­de­re bli­ver mod­ta­get så godt at de bli­ver som faste med­lem­mer af klubben.

Der har været en del hen­ven­del­ser om kør­sel med gol­f­scoo­te­re på banen. Vi vil til­la­de kør­sel – også med scoo­te­re – hvis de er god­kendt som køre­tø­jer på golfbaner.

Områ­det ved bagrum­met er ved at bli­ve renove­ret. På sigt vil de 2 bun­ker med sand bli­ve flyt­tet til gre­en­ke­e­per­går­den. Der er etab­le­ret nye bug­gy­plad­ser. Det­te med­fø­rer at alle biler der ikke er klub­bens eller til­hø­rer vor pro skal stå her fremad­ret­tet. Der arbej­des på at etab­le­re en over­dæk­ning, men det­te afven­ter et til­skud fra fon­de. Plad­ser­ne for­ven­tes at være klat til brug om ca. 3–4 uger, og plad­ser­ne vil her­ef­ter bli­ve til­delt brugerne.

Spor­ten har aldrig haft bed­re tider – som alle­re­de oplyst tid­li­ge­re, skal Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, uan­set udfal­det af de kom­men­de 2 kam­pe, spil­le om Dan­marks­mester­ska­bet – og det alle­re­de efter en sæson i San­tan­der Divi­sio­nen. Vore andre hold går det også fint med – et stort golf år for Brøn­der­s­lev ind­til videre.

På gre­en­ke­e­per­går­den er Tobi­as Bra­sen ansat som gre­en­ke­e­pe­re­lev. Vi ønsker ham velkommen.

Vi er opmærk­som­me på at fle­re og fle­re klub­ber sæt­ter tal på tee­ste­der­ne i ste­det for far­ver. Det­te gøres for at med­vir­ke til at fjer­ne den gam­le skik med at gul er her­rer og rød er damer. Vi skal i ste­det lære at spil­le fra det tee­sted som pas­ser bedst til vort han­di­cap, og vort spil. Prøv det – det giver spil­let lidt andre dimen­sio­ner. Vi under­sø­ger om hvor­le­des vi kan benyt­te et num­mer­sy­stem med 3 sløj­fer, idet de fle­ste klub­ber angi­ver et num­mer base­ret på banens læng­de fra det angiv­ne teested.

God som­mer til alle med­lem­mer og deres familie.

Besty­rel­sen i Brøn­der­s­lev Golfklub