Referat af bestyrelsesmøde den 26. sept. 2016

Besty­rel­sen arbej­der vide­re med en bort­for­pagt­ning af cafe­en for 2017. Det var posi­tivt med opbak­ning fra med­lem­mer­ne på medlemsmødet.

I beg. af det nye år vil besty­rel­sen afhol­de et møde for at se fremad­ret­tet på klub­bens udvik­ling. Det er vig­tigt at vi også tæn­ker langsigtet.

Øko­no­mi­en går som plan­lagt, idet mang­len­de kon­tin­gen­tind­tægt opve­jes af bespa­rel­ser på for­skel­li­ge områ­der. Der sæt­tes ind hvor nød­ven­digt for at det bud­get­te­re­de mål nås.

Som oplyst tid­li­ge­re vil oven­lysvin­du­er­ne over kon­to­rer­ne bli­ve udskif­tet i løbet af efter­å­ret. Udskift­nin­gen i den­ne omgang dre­je­de sig om det vand­ret­te lag af vin­du­er, mens det lod­ret­te bibe­hol­des. Vi vil under­sø­ge mulig­he­der­ne for at und­går frem­ti­dig udskift­ning af det lod­ret­te par­ti, idet det­te vil være end­nu dyre­re end det vandrette.

Der har været en del hen­ven­del­ser om at det er van­ske­ligt at fin­de bol­de i områ­det mel­lem blå 1 og blå 2 i roug­hen. Bane­ud­val­get vil se på muli­ge løsninger.

Kanin­klub­ben skal have ny for­mand fra 2017, idet Bir­git Chri­sten­sen stop­per efter 12 år på posten. Stor tak til Bir­git for en frem­ra­gen­de ind­sats. Min­na Fynsk over­ta­ger hver­vet efter Birgit.

I for­bin­del­se med klub­mester­ska­ber­ne opstod der en del usik­ker­hed omkring afvik­lin­gen. Det er beslut­tet at Tage Niel­sen ind­kal­der tur­ne­rings­ud­valg og sport­s­ud­valg, som sam­men skal fin­de en løs­ning på at afvik­le klub­mester­ska­ber­ne på en fair og sport­s­lig måde.

Hjem­mesi­den vil bli­ve tilrettet/justeret, såle­des at den også kan bru­ges via mobil­te­le­fo­ner – mere bru­ger­ven­lig. Det­te sker ved fri­vil­lig hjælp.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub fort­sæt­ter med­lem­ska­bet af Gol­f­spil­le­ren i Cen­trum. Resul­ta­ter­ne af de under­sø­gel­ser der laves, af både med­lem­mer og gæste­rer, er et godt red­skab for bestyrelsen.

For­slag om at afhol­de et med­lem­s­mø­de på gre­en­ke­e­per­går­den blev ved­ta­get – afhol­des en gang til foråret.

Der afhol­des møde for klub­bens sponso­rer den 28. okto­ber kl. 18:30. Det afhol­des for at styr­ke vore for­bin­del­ser til sponso­rer­ne, som er af stor betyd­ning for klubben.

Næste besty­rel­ses­mø­de afhol­des den 2. november

PBV
Jens Skibsted