Spring til indhold

Referat af bestyrelsesmøde den 26. sept. 2016

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Bestyrelsen arbejder videre med en bortforpagtning af cafeen for 2017. Det var positivt med opbakning fra medlemmerne på medlemsmødet.

I beg. af det nye år vil bestyrelsen afholde et møde for at se fremadrettet på klubbens udvikling. Det er vigtigt at vi også tænker langsigtet.

Økonomien går som planlagt, idet manglende kontingentindtægt opvejes af besparelser på forskellige områder. Der sættes ind hvor nødvendigt for at det budgetterede mål nås.

Som oplyst tidligere vil ovenlysvinduerne over kontorerne blive udskiftet i løbet af efteråret. Udskiftningen i denne omgang drejede sig om det vandrette lag af vinduer, mens det lodrette bibeholdes. Vi vil undersøge mulighederne for at undgår fremtidig udskiftning af det lodrette parti, idet dette vil være endnu dyrere end det vandrette.

Der har været en del henvendelser om at det er vanskeligt at finde bolde i området mellem blå 1 og blå 2 i roughen. Baneudvalget vil se på mulige løsninger.

Kaninklubben skal have ny formand fra 2017, idet Birgit Christensen stopper efter 12 år på posten. Stor tak til Birgit for en fremragende indsats. Minna Fynsk overtager hvervet efter Birgit.

I forbindelse med klubmesterskaberne opstod der en del usikkerhed omkring afviklingen. Det er besluttet at Tage Nielsen indkalder turneringsudvalg og sportsudvalg, som sammen skal finde en løsning på at afvikle klubmesterskaberne på en fair og sportslig måde.

Hjemmesiden vil blive tilrettet/justeret, således at den også kan bruges via mobiltelefoner – mere brugervenlig. Dette sker ved frivillig hjælp.

Brønderslev Golfklub fortsætter medlemskabet af Golfspilleren i Centrum. Resultaterne af de undersøgelser der laves, af både medlemmer og gæsterer, er et godt redskab for bestyrelsen.

Forslag om at afholde et medlemsmøde på greenkeepergården blev vedtaget – afholdes en gang til foråret.

Der afholdes møde for klubbens sponsorer den 28. oktober kl. 18:30. Det afholdes for at styrke vore forbindelser til sponsorerne, som er af stor betydning for klubben.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. november

PBV
Jens Skibsted