Referat af bestyrelsesmøde d. 3 april 2017

Det blev end­vi­de­re vedtaget,

  1. At færds­el mel­lem gre­ens og bun­kers ikke læn­ge­re må fore­ta­ges med bug­gy og trolleys.Klipning og udform­ning af for­gre­ens ændres og kva­li­te­ten for­sø­ges opti­me­ret. Det hen­stil­les til køre­re af bug­gy om at hol­de behø­rig afstand til gre­ens. Vi ser desvær­re, at der alt for ofte køres for tæt på greens.
  2. Kør­sel med bug­gy til klub­tur­ne­rin­ger (dog ikke klub­mester­skab) kan kun ske med til­la­del­se fra turneringsudvalg/matchkommite, besty­rel­se eller for­ret­nings­fø­rer. Der udfær­di­ges en ’På tro og love’ erklæ­ring, som skal under­skri­ves af med­lem­met, hvis ved­kom­men­de er ude af stand til at gå 18 hul­ler, og man ikke er i besid­del­se af en læge­er­klæ­ring. Med­lem­met und­går der­for udgift til en læge­er­klæ­ring. De skrift­li­ge pro­por­tio­ner vil sna­rest bli­ve ændret.

  3. Klub­mester­ska­bet er desvær­re ble­vet lagt på en wee­kend, hvor der er DM i hul­spil med del­ta­gel­se af nog­le af klub­bens dyg­ti­ge med­lem­mer. Det­te bekla­ger vi, men kan ikke flyt­te den i år, men vil for­sø­ge at taget hen­syn til DGU-kalen­de­ren næste år.

På besty­rel­sens vegne
Kir­sten Juel Jensen
Formand