Proskifte i Brønderslev Golfklub

Far­vel og vel­kom­men til proerne.

 

Proskif­te i Brøn­der­s­lev Golfklub

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har pr. 31. okt. 2013 sagt far­vel til den hid­ti­di­ge ansat­te træ­ner – Derek Chad. Til afløs­ning har klub­ben pr. 1. jan. 2014 ansat Mor­ten Hede­gaard som ny Head Pro.

Mor­ten har fra barns­ben trå­dt sine gol­f­sko i BG og erfa­ring på eli­te­ni­veau er opnå­et via hans del­ta­gel­se i ECCO-og EUROPA TOUR. Udover hans over­ta­gel­se af gol­fshop­pen vil klub­bens med­lem­mer kom­me til at nyde godt af Mor­tens under­vis­ning ved hjælp af avan­ce­ret udstyr.

Anven­del­se af Tra­ck­Man og Flight Ana­ly­cer kræ­ver tør­vejr. Inden sæson­start 2014 er det der­for hen­sig­ten at opfø­re den nød­ven­di­ge over­dæk­ning. Det i tid­li­ge­re år ind­tjen­te og reser­ve­re­de beløb anven­des sam­men med for­ven­tet til­skud fra fon­de og/eller kom­mu­ne til finansiering.

Selv om en frem­ra­gen­de 2013-sæson er ved at gå på hæld, er der alle­re­de nu noget at glæ­de sig til i den kom­men­de sæson, hvor vi alle­re­de nu ved, at gol­f­spil­let på klub­bens dej­li­ge og vel­hold­te anlæg vil bli­ve kry­dret af en ræk­ke til­tag fra den nye PRO til glæ­de for såvel de unge som de voks­ne medlemmer.

I øvrigt kan Brøn­der­s­lev Gol­f­klub glæ­de sig over, at det øko­no­mi­ske resul­tat i 2013 for­ven­tes at leve op til det opstil­le­de bud­get, hvil­ket vil sige en bund­linje med posi­ti­ve tal. Den­ne linje er det ledel­sens hen­sigt at fort­sæt­te i det kom­men­de år, hvor det efter en grun­dig vur­de­ring af ind­tæg­ter og udgif­ter er en rea­li­stisk betragt­ning, at også 2014 vil ende med et posi­tivt resultat.

Ove Peder­sen