Pinsemorgen turnering

2015_Pinsemorgen_Vindere

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har søn­dag afvik­let den tra­di­tio­nel­le pin­se­mor­gen tur­ne­ring. Der var 40 deltagere.

Med gun­start kl. 7.00 skul­le spil­ler­ne tid­ligt op, men det lod ikke til at vol­de de sto­re pro­ble­mer. Tur­ne­rin­gen blev afvik­let som både en hold­t­ur­ne­ring og som en indi­vi­du­el tur­ne­ring i 2 ræk­ker, de enkel­te hold var dan­net i Gol­f­box, som gør at han­di­cap­pet for hol­det stort set er ens for alle hold.

Vej­ret var noget køligt fra mor­genstun­den, men ved 10-tiden blev det gan­ske fint vejr. Efter tur­ne­rin­gen ser­ve­re­de gol­fca­fe­en en læk­ker brunch til spillerne.

Vin­der­ne blev:

A‑rækken:
Jes­per Fre­de­rik­sen med 38 point
Lars Hahn Ras­mus­sen med 37 point
Claus Mor­ten­sen med 35 point

B‑rækken:
Svend Erik Trud­s­lev med 36 point
Tor­ben Simo­ni Jør­gen­sen med 34 point
Lone Torp Rosenkil­de med 34 point.

Vin­der­ne af hol­dræk­ken blev:
Tage Niel­sen, Lene Fre­de­rik­sen, Tor­ben Røn­ne Mad­sen og Met­te Krog Dals­gaard med 114 point.
Claus Mor­ten­sen, Jes­per Fre­de­rik­sen, Niels Dals­gaard og Find Ris­høj med 108 point.

Yder­me­re hav­de vi en præ­mie for nær­mest hul­let på gul 7. Der var sat en Rainkil­ler på høj­kant. En Rainkil­ler er en elek­trisk tør­rer som tør­rer bag­gen fra bun­den. Den hel­di­ge (dyg­ti­ge) vin­der var Svend Dis­sing som pla­ce­re­de bol­den kun 27 cm fra hullet.

2015_Rainkiller_Vinder

På tur­ne­rings­ud­val­gets vegne
Maj­britt Iversen