Pinsemorgen turnering

Brøn­der­s­lev gol­f­klub har afvik­let  den tra­di­tions­ri­ge pin­se­mor­gen tur­ne­rin­gen. Tur­ne­rin­gen star­ter søn­dag mor­gen kl. 7.00, hvor vi begyn­der med en lil­le én. Tur­ne­rin­gen afvik­les som en indi­vi­du­el, samt en hold­t­ur­ne­ring. Efter spil­let var der læk­ker mor­gen­buf­fet i klubhu­set, hvor alle blev mæt­te og tilfredse.

Tur­ne­rin­gen hvor der var 33 del­ta­ge­re hav­de rig­tig flot vejr fra morgenstunden.

Vin­der­ne i den indi­vi­du­el­le tur­ne­ring blev:

  1. Præ­mie Ole Bøgh Johan­sen med 39 point
  2. præ­mie Erik Kol­lerup med 39 point
  3. præ­mie Kim Mourit­sen med 39 point
  4. præ­mie Marc Kri­sten­sen med 33 point

Vin­der­ne i hold­t­ur­ne­ring blev:

  1. Præ­mie Erik Kol­lerup, Marc Kri­sten­sen og Emil Losan­ge samt ”Pedro”.
  2. Præ­mie Poul Lar­sen, Mor­ten Albin Olsen, Hen­rik C. Ras­mus­sen, Svend Erik Trudslev
  3. Præ­mie Per Hen­rik Niel­sen, Peter Chri­sti­an­sen, Maj­britt Iver­sen, Lars Hahn Rasmussen

Til den­ne tur­ne­ring vil vi ger­ne være man­ge fle­re, der er god plads på banen, og det er langt sjove­re at lave en tur­ne­ring når vi er man­ge – så bare få dig meldt til når vi afhol­der den næste år.

Tur­ne­rings­le­de­re

Maj­britt & Claus Iversen